Oppgavevalg

Du velger selv et medisinsk fagområde som interesserer deg. Problemstilling utarbeides gjerne i samråd med veileder.

Fagfelt

Under medisinske fagområder finnes en kort presentasjon av fakultetets fagfelt. Hvis du er i tvil om hvilket fagfelt problemstillingen din tilhører, eller om den berører flere fagfelt, ta i så fall kontakt med foreleser, undervisningsleder eller Studieseksjonen. Det ideelle er om du og veileder sammen kommer frem til en problemstilling begge er interessert i.

Du velger selv et medisinsk fagområde som interesserer deg. Noen studenter har erfaringsmessig egne, konkrete problemstillinger de ønsker å fordype seg i. Undervisningsleder/veileder vil ellers komme med forslag eller gi eksempler på tidligere oppaver. De kan også henvise deg videre til andre fagpersoner med større kunnskap om fagfeltet.

Veiledning

Alle må ha en fast veileder. Kravet til veileder er doktorgrad eller tilsvarende. En veileder skal fortrinnsvis være universitetsansatt. Alle veiledere må uansett være godkjente av undervisningsleder i de aktuelle fagområdene. Veilederen skal bistå med råd gjennom hele prosjektet. Dersom oppgaven baserer seg på egne undersøkelser, ikke litteraturstudier, krever det ekstra oppfølging av veileder. Egne studier kan være eksperimentelt laboratoriearbeid, kliniske undersøkelser, spørreundersøkelser osv.

Veileder vil være behjelpelig med å gi praktiske råd om hvor du finner litteratur til prosjektoppgaven. I tillegg kan Medisinsk bibliotek gi råd og veiledning i litteratursøk. Biblioteket er orientert om prosjektoppgavearbeidet, og står til din disposisjon. Det kan også være aktuelt med veiledning for studentgrupper. Dette må i så fall avtales på forhånd.

Tidsfrist for oppgavevalg

Prosjektoppgavens problemstilling meldes inn ved å bruke bekreftelsesskjema. Undervisningsleder godkjenner deretter problemstillingen og veiledervalget. Om du skifter problemstilling underveis, noe du fint kan gjøre, må du sende inn skjemaet på nytt.

Frist for å velge oppgave for ditt kull

Oppgavevalget kan med fordel gjøres på et tidligere tidspunkt i studiet. Du må likevel melde fra om dette til Studieseksjonen via skjemaet. Oppgavearbeidet kan da igangsettes, fullføres og leveres med ferdig bedømmelse før den absolutte tidsfristen.

Husk også innleveringsskjema og godkjenningsskjema (pdf) underveis. Disse skal sendes inn av veileder. Godkjenningsskjema skal signeres av student.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektoppgaven skal som hovedregel skrives av én person. I enkelte tilfeller kan prosjektet være av et slikt omfang, eller av en slik art, at det er hensiktsmessig med et samarbeidsprosjekt. Maksimal to studenter kan samarbeide om en prosjektoppgave. Dersom prosjektoppgaven blir et samarbeidsprosjekt, må følgelig den totale arbeidsmengden, inkludert det skriftlige produktet, deles tilsvarende likt (50/50). Forutsetningen er at begge har vært delaktige i alle ledd av prosessen. Begge to må hver for seg fylle ut og sende inn bekreftelsesskjema, der dere noterer hvem dere samarbeider med. Begge må også levere inn signerte godkjenningsskjemaer.

Publisert 12. des. 2014 11:33 - Sist endret 10. okt. 2016 13:40