Veiledning

Alle studenter skal ha en veileder under arbeidet med prosjektoppgaven. Veileder skal bistå med veiledning gjennom hele perioden en student arbeider med prosjektoppgaven. Studenten er selv ansvarlig for å finne veileder.

På grunn av revisjonen av medisinstudiet vil frister og ordninger variere noe for ulike kull, og det er derfor viktig at alle veiledere setter seg inn i den informasjonen som er relevant for studenten de veileder. Hvis du som veileder lurer på hvilken informasjon som er relevant for studenten du veileder anbefales det å høre med studenten eller å kontakte studieseksjonen ved Nina Lind.

Bekreftelsesskjema/nettskjema for prosjektskisse

Når studenten har bestemt seg for tema/problemstilling for oppgaven, skal han/hun levere inn et bekreftelsesskjema (gammel studieordning, t.o.m kull V14) eller et nettskjema for prosjektskisse (ny ordning, studenter i kull f.o.m H14), der det også skal oppgis hvem som er veileder. Det er undervisningsleder for det aktuelle fagområdet som godkjenner arbeidstittel og veileder ved å godkjenne bekreftelsesskjemaet/prosjektskissen.

Veileder må inneha vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå eller tilsvarende, og han/hun skal fortrinnsvis være universitetsansatt. I tilfeller der en veileder ikke er universitetsansatt skal det oppnevnes en universitetsansatt biveileder/ kontaktperson for å kunne svare på praktiske spørsmål fra veileder eller student. Navn på biveileder skal oppgis i prosjektskissen. Alle veiledere skal godkjennes av undervisningsledere i aktuelle fag.

Veileders ansvar

Studentene velger selv tema for prosjektoppgaven på bakgrunn av et medisinsk tema eller en problemstiling de har interesse for, men problemstillingen videreutvikles gjerne i samråd med veileder. Som oftest blir veileders første oppgave å hjelpe studenten med å avklare ulike spørsmål, gi forslag, presisere problemstillinger, formulere arbeidstittel osv. Videre vil veileders hovedansvar være å gi studenten generelle råd om gjennomføringen av et vitenskapelig prosjekt (disposisjon, utforming, skrivehjelp osv). Både student og veileder har ansvar for å bidra til fremdrift i oppgaven, og det er et felles ansvar å få avtalt tid for veiledning.

En del studenter baserer oppgaven på en gjennomgang av litteratur. Veileders oppgave blir i slike tilfeller å bistå studenten med å finne frem til relevant litteratur, å avgrense valg av litteratur og å være tilgjengelig med råd og ved spørsmål. Ved behov kan veilederen oppfordre studenten til å kontakte andre relevante fagmiljøer som kan bidra med råd. Det kan også være aktuelt at studenten deltar i veileders forskningsprosjekt. Dette vil kunne kreve mer kontinuerlig kontakt og oppfølging fra veileder.

Som veileder er du ansvarlig for prosjektet til studenten og prosjektleder for studentens prosjektoppgave. Studenten skal avklare med veileder om prosjektet er meldepliktig overfor REK, NSD eller personvernombud. Dersom prosjektet krever godkjenning fra REK skal du som veileder være den som sender inn søknad gjennom REKs saksportal. Les mer om godkjenninger og tillatelser for prosjektoppgaven.

Prosjektoppgaver som leveres av studenter som begynte i ny studieplan (gjelder f.o.m kull H-14) skal vurderes av en bedømmelseskommisjon som består av hovedveileder og en ekstern sensor (uten tilknytning til UiO). Hvem som skal være ekstern sensor ved den enkelte oppgave er avhengig av oppgavens faglige innhold og analytiske perspektiv. Hovedveileder har ansvar for å utpeke og forespørre aktuell ekstern sensor for de prosjektoppgavene de er veiledere for. Ekstern sensor må være cand.med. eller ha mastergrad eller tilsvarende kompetanse. Veileder videreformidler navn og kontaktinformasjon til ekstern sensor til studieseksjonen når ekstern sensor er forespurt og bekreftet.

Sensurfristen for prosjektoppgaver er 8 uker etter innleveringsfristen. Prosjektoppgaven vurderes med bestått/ikke bestått. Dersom en prosjektoppgave blir vurdert til 'ikke bestått' vil studenten motta en begrunnelse og forslag til rettelser/forbedring av oppgaven. Studenten bør i så fall avtale et møte med veileder med sikte på omarbeiding og ny innlevering.

Veiledningens omfang

Studenten har krav på veiledning gjennom hele perioden han/hun arbeider med prosjektoppgaven. Veiledende norm for veiledningen er satt til 20 timer. 

Publisert 12. des. 2014 11:10 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31