Prosedyrer for klinisk undervisning på universitetssykehusene

Du må sette deg inn i og følge smittevernsreglene som gjelder for klinisk undervisning på universitetssykehusene.

Det er sykehusenes overordnede retningslinjer som til enhver tid er gjeldene også for medisinstudenter i klinikk.

OUS: https://ehandboken.ous-hf.no/folder/1352

Ahus: https://www.ahus.no/koronavirus

Studenter som har undervisning eller praksis ved andre samarbeidende sykehus forholder seg til retningslinjene ved de respektive sykehusene.

Med klinisk undervisning omtales her:

 • Kliniske smågrupper
 • Journalopptak og klinisk praksis
 • Ferdighetstrening inkludert
  • Kurs på Ferdighetssenteret, både i regi av lærere og av studenter
  • Kurs på treningslokaler på kliniske avdelinger som Øye og ØNH
  • Kirurgisk håndvask
  • Ultralydundervisning
  • Laboratoriekurs i kurssal
  • Makroundervisning i patologi 

Generelle prosedyrer for all klinisk undervisning:

 • Ved semesterstart blir alle studenter tildelt en gruppe. Studentene beholder gruppen gjennom hele semesteret, og skal ikke møte til undervisning i en annen gruppe enn det som er satt opp i timeplanen.
 • Det utarbeides en felles introduksjon for alle studenter på kliniske moduler som tar for seg viktigheten av å holde seg til sin gruppe, samt gir en nødvendig innføring i smittevern. Alle studentene skal gjennomføre UiOs smittevernskurs.
 • For å begrense smitte og sikre effektiv smittesporing skal studentene begrense fysisk kontakt med andre grupper i undervisningssammenhenger der flere grupper er samlet.
 • Utfør selvscreening før undervisning
 • Vær ute i god tid og oppretthold avstand til medstudenter og andre til og fra undervisning. Vær spesielt oppmerksom når flere skal inn i samme rom.
 • Studentene må få tilgang på smittevernutstyr der dette er nødvendig.
 • Studentene skal holde minimum 1 meter avstand til hverandre, til annet helsepersonell og til pasienter der det ikke er påkrevet med nærkontakt.
 • Studenter skal opprettholde 1 meter avstand også utenfor organisert undervisning så lenge de befinner seg på sykehusene, som for eksempel ved bruk av garderober, studentlokaler eller lesesaler.
 • Det skal ikke brukes armbåndsur, armbånd, sportsbånd eller lignende. Neglene skal være korte (maksimalt 2 millimeter), kunstige negler er ikke tillatt.
 • Studentene skal alltid ha full sykehusuniform med rene klær og rene sko.   
 • Oppretthold 1 meter avstand til medstudenter, pasienter, undervisere og øvrig helsepersonell også under undervisning, så fremt ikke nærkontakt er helt nødvendig.  Under «helt nødvendig» forstås også klinisk undersøkelse av og kroppskontakt med pasienter slik enhver lege, sykepleier eller annet helsepersonell gjør – under de samme smittevernregler. Dette innebærer p.t. enten hånddesinfeksjon med sprit eller 20 sekunder håndvask mellom slike kontakter. Munnbind brukes i pasientnære situasjoner.

Sykdom eller mistenkt sykdom hos studenter

 • Studenter med tegn til akutt sykdom skal ikke møte til undervisning. Dette inkluderer følgende symptomer: Akutt innsettende luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, hodepine og tung pust, eller akutte lettere øvre luftveissymptomer (sår hals, snue, nysing, forkjølelse) eller tap av smaks-/luktesans, magesmerter eller kvalme, oppkast eller diare.  
 • Testing av studenter kan skje på OUS teststasjoner når studenten har tegn til aktiv sykdom. Dette vil også gjelde husstandsmedlem av student. Studenten skal i så fall melde saken til Modulkoordinator, som vil sende mail og et meldingsskjema til OUS. Studenten blir deretter kontaktet av OUS teststasjon. En negativ test innebærer at studenten kan fortsette sin undervisning, men studenten skal ha vært symptomfri et døgn før man møter opp. Det er også mulig å få utført test ved teststasjonen til SiO.
 • Ved påvist smitte skal studenten være i hjemmeisolat. Studenten kan møte til klinisk undervisning på OUS tidligst 14 dager etter påvist smitte, og tidligst etter 10 dager på Ahus. Studenten skal ha vært symptomfri de siste 7 dager.

Prosedyrer for klinisk smågruppeundervisning:

 • Smågrupper på sengeposter og poliklinikker avvikles med dagens gruppestørrelse på inntil 8 studenter. Hvis de aktuelle rom ikke tillater 1 m avstand, kan gruppene deles på ulike rom. Det er underviser som har ansvar for at 1 metersregelen overholdes.
 • Fremmøte loggføres
 • Berørte flater i UiO-rom (undervisningsrom som brukes i løpet av smågruppeundervisningen) skal rengjøres etter bruk. (Studentene rengjør etter prosedyre i smittevernkurs).
 • Alltid følg basale smittevernsrutiner, vær nøye med håndvask, spritvask og hoste/nysehygiene.
 • Oppretthold 1 meter avstand til medstudenter, pasienter, undervisere og øvrig helsepersonell også under undervisning, så fremt ikke nærkontakt er helt nødvendig.  Under «helt nødvendig» forstås også klinisk undersøkelse av og kroppskontakt med pasienter slik enhver lege, sykepleier eller annet helsepersonell gjør – under de samme smittevernregler. Dette innebærer p.t. enten hånddesinfeksjon med sprit eller 20 sekunder håndvask mellom slike kontakter. Munnbind brukes i pasientnære situasjoner.

Journalopptak og klinisk praksis

 • Journalopptak innen indremedisinske fag, kirurgiske fag, barnesykdommer, øre-nese-hals og øyesykdommer skal skje etter oppsatt program og på planlagt tidspunkt. Modulkoordinator har oppdatert oversikt over identitet på den enkelte student og lokasjon for journalopptaket.   
 • Klinisk praksis, der den enkelte student er til stede på de kliniske avdelinger under veiledning av kliniker (som oftest UiO ansatt i bistilling), skal følge oppsatt program.
 • Studentdrevet, spontan og ikke-planlagt tilstedeværelse i kliniske avdelinger («hospitering») tillates inntil videre ikke.
 • Oppretthold 1 meter avstand til medstudenter, pasienter, undervisere og øvrig helsepersonell også under journalopptak, så fremt ikke nærkontakt er helt nødvendig.  Under «helt nødvendig» forstås også klinisk undersøkelse av og kroppskontakt med pasienter slik enhver lege, sykepleier eller annet helsepersonell gjør – under de samme smittevernregler. Dette innebærer p.t. enten hånddesinfeksjon med sprit eller 20 sekunder håndvask mellom slike kontakter. Munnbind brukes i pasientnære situasjoner.

Prosedyrer for ferdighetstrening inkludert Ferdighetssenteret

 • Ferdighetstrening skjer delvis timeplanfestet i regi av UiO ansatte lærere, delvis etter påmelding i regi av studentinstruktører, delvis som egentrening.
 • Kurs i regi av lærere, inkludert kirurgisk håndvask, holdes for de oppsatte grupper i henhold til timeplan. Fremmøte loggføres.
 • Kurs i regi av studentinstruktører avholdes etter påmelding. Fremmøte loggføres på fremmøteliste. Kursene gjennomføres i den tildelte smågruppen.
 • Egentrening avholdes av studenter eller små grupper av studenter etter påmelding. Fremmøte loggføres på fremmøteliste. Slik trening kan kun skje sammen med studenter fra egen smågruppe.
 • Berørte flater og utstyr/modeller i UiO-rom (undervisningsrom som brukes i løpet av ferdighetstreningen) skal rengjøres med spritvask etter bruk. Studentene rengjør etter prosedyre i smittevernkurs, avkrysningsskjema med signatur i rommet.
 • Det skal opprettholdes 1 meter avstand til medstudenter, pasienter, undervisere og øvrig helsepersonell også under ferdighetstrening, så fremt ikke nærkontakt er helt nødvendig.  Under «helt nødvendig» forstås her undersøkelse og kroppskontakt med medstudenter – under de samme smittevernregler som gjelder i klinisk tjeneste. Dette innebærer p.t. enten hånddesinfeksjon med sprit eller 20 sekunder håndvask mellom slike kontakter. Munnbind skal brukes når 1-meters kravet ikke kan opprettholdes.

Ultralydundervisning

 • Studentene har teoretisk og hands-on UL undervisning innen hjertesykdommer, radiologi, karsykdommer, fysikalsk medisin og revmatologi, alt dette skjer innen de timeplanfestede gruppene.
 • Undervisningen holdes etter timeplanen, men de aktuelle gruppene får i en del tilfeller noe redusert tid – dette for å holde antall personer i rommene på akseptabelt nivå.     
 • Det skal opprettholdes 1 meter avstand til medstudenter, pasienter, undervisere og øvrig helsepersonell også under journalopptak, så fremt ikke nærkontakt er helt nødvendig.  Under «helt nødvendig» forstås her UL undersøkelse og kroppskontakt med pasienter og medstudenter – under de samme smittevernregler som gjelder i klinisk tjeneste. Dette innebærer p.t. enten hånddesinfeksjon med sprit eller 20 sekunder håndvask mellom slike kontakter. Munnbind skal brukes når 1-meters kravet ikke kan opprettholdes.
 • Rengjøring av UL hoder og UL apparater gjøres med egne servietter med desinfeksjonsmiddel som ikke er spritbasert. 

Laboratoriekurs 

 • Studentene har laboratoriekurs innen immunologi (blodtypekurs), klinisk biokjemi (urinmikroskopikurs), mikrobiologi (diverse prosedyrer innen prøvetaking og undersøkelser) og patologi (makropreparater).
 • Det skal opprettholdes 1 meter avstand til medstudenter, pasienter, undervisere og øvrig helsepersonell også under laboratoriekurs.
 • Kapasitet på kurssalene er p.t. redusert betydelig, det medfører at kursene planlegges i modifisert utgave.  
 • Prøvetaking av pasienter og medstudenter medfører nærkontakt og gjennomføres hvis det er helt nødvendig – under de samme smittevernregler som gjelder i klinisk tjeneste. Dette innebærer p.t. enten hånddesinfeksjon med sprit eller 20 sekunder håndvask mellom slike kontakter og med mulighet for smittevern med munnbind, hansker, briller og forklær.
Publisert 2. juli 2020 10:17 - Sist endret 2. juli 2021 12:41