Dette programmet er erstattet av Matematikk med informatikk (bachelor).

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen i matematiske fag er variert. Arbeid med ukeoppgaver foregår ofte i små grupper der studentene styrer det som skjer, med læreren til stede som en ressurs når det trengs. Noen av gruppene foregår på datarom der oppgaver løses med hjelp av IKT. Gruppene samles også ofte til mer klassisk lærerstyrt undervisning og forelesninger der sentrale deler av pensum gjennomgås.

Gjennom fadderordning og oppstartsuke er det lagt til rette for at du skal bli kjent med dine medstudenter og finne deg fort til rette her hos oss. Dette arbeidet videreføres ved at programstudentene går i samme grupper i undervisningen slik at man fort finner noen å jobbe sammen med om faglige problemstillinger.

Ved oppgaveinnleveringer og presentasjoner får du trening i å formulere deg på en vitenskapelig måte både skriftlig og muntlig. I noen emner får du også øvelse i planlegging og gjennomføring av prosjektoppgaver.

Store deler av undervisningen er nettstøttet i den forstand at alle emner har egne nettsider der materiale (for eksempel oppgavetekster og forelesningsnotater) legges ut tilgjengelig på nettet.

Eksamens- og vurderingsformer

På dette programmet har de fleste emner skriftlig avsluttende eksamen av 4 timers varighet i slutten av semesteret.
Noen emner har avlsuttende muntlig eksamen. Dettte gjelder særlig eksamener som gis de siste semestrene i studiet. En del emner har i tillegg en eksamen midt i semesteret. Dette kan være skriftlig eksamen av 1-3 timers varighet, eller en hjemmeeksamen der kandidaten skal skrive en oppgave som leveres innen en gitt frist.I tillegg er det vanlig med innlevering av obligatoriske rapporter som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til avsluttende eksamen. Nærmere informasjon om eksamen finnes på hver enkelt emnebeskrivelse:
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34