Programmet tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Hva lærer du?

Overordnet læringsutbytte

 • Inngående kunnskap i til et bredt spekter av metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen de aktuelle fagområdene.
 • God teoretisk innsikt og evne til å anvende teorien til utvikling av metoder og teknikker for å løse problemer.

Kunnskapsmål

 • Inngående kunnskap innenfor et avgrenset hovedfelt som programmet dekker.
 • Inngående kjennskap til felt som grenser opp mot det valgte hovedfeltet.
 • Kunnskap om sammenhengen mellom en konkret problemstilling og den matematiske modellen som beskriver problemet.

Ferdighetsmål

 • Kunne gå inn i kompliserte problemstillinger, avdekke strukturer og presisere problemer, finne fram til egnede analytiske og/eller numeriske løsningsmetoder og tolke løsningene.
 • Ha gode praktiske ferdigheter i bruk av relevant programverktøy.
 • Kunne samarbeide, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister.
 • Kunne formulere seg presist og vitenskapelig, på norsk og engelsk, så vel skriftlig som muntlig.
 • Kunne bruke eksisterende litteratur på en aktiv måte til å sette seg inn i andres arbeider og som støtte til å løse egne faglige problemer.
 • Kunne gjøre en selvstendig vurdering av en matematisk modells egnethet for en praktisk problemstilling.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. jan. 2016 10:28