Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Gjennom masterstudiet blir du en yrkesrettet matematiker med evne til å analysere, forstå og løse avanserte problemstillinger innen finans, forsikring og teknologi. Det legges vekt på en fordypning i matematiske og informasjonsteknologiske metoder, og hvordan disse brukes til å analysere problemstillinger der usikkerhet spiller en sentral rolle. Som student innen finans, forsikring og risiko, vil du bli ekspert på å anvende matematikk og datamaskinen til å løse konkrete problemstillinger, samtidig som du øves i å presentere dine resultater.

I spesialiseringen mot forsikring vil studentene bli opplært i forsikringstekniske og finansielle metoder der tidsrekker og stokastisk analyse står i sentrum. Industriell risiko tilnærmer seg problemene via Bayesiansk statistikk og pålitelighetsanalyse. I begge disse spesialiseringene fokuseres det på en utstrakt bruk av informasjonsteknologi. Matematisk finans er en spesialisering som går i en noe mere teoretisk retning, med en grundig introduksjon til stokastisk analyse og finansteori.

Gjennom masteroppgaven skal du spisse din kompetanse i de teknikker og metoder som brukes innenfor den spesialiseringen som du velger. Du blir opplært til å sette deg inn i en større problemstilling hentet fra den virkelige verden, der du må kombinere forskjellig kunnskap du har tilegnet deg tidligere i studiet. Du vil også bli trenet i skriftlig og muntlig formidling av dine resultater.

Publisert 6. juni 2012 10:00