Et oppslag fra Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Seksjon for internasjonale programmer (SIP)

STUDIEOPPHOLD VED

UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY


Universitetet i Oslo har inntil 4 studieplasser ved University of California at Berkeley, USA, reservert for master- og doktorgradsstudenter som ønsker et studieopphold ved Berkeley inntil 1 år med start i høstsemesteret 2005. 

Denne avtalen innbærerer at man fritas fra å betale skolepenger, men utgifter til kost, losji, reise, registrering m.v. må dekkes av utvekslingsstudentene selv. Studentene vil få informasjon om boligformidling, men er selv ansvarlige for å skaffe bolig. Det kan søkes om studielån og stipend, samt reisestipend fra Lånekassen. Mer informasjon om avtalen kan fås ved å kontakte Infotjenesten for studier i utlandet, 1. etasje i Administrasjonsbygningen.

I tillegg har Det samfunnsvitenskaplig fakultet og Institutt for spesialpedagogikk (ISP) egne utvekslingsavtaler med Berkeley på bachelornivå. Kontakt SV-fakultetet eller ISP for nærmere informasjon om disse to avtalene.
 

Fyll ut søknad og legg ved:

- Statement of Purpose, der du gir en presentasjon av dine tidligere studier, samt det faglige formålet ved et Berkeley-opphold.

- prosjektbeskrivelse for master- eller doktorgradsoppgaven

- Curriculume vitae

- karakterutskrifter på engelsk

- anbefaling fra veileder

- 2 passbilder hvis du ønsker å søke om bolig på International House


Det er viktig at alle dokumenter er på engelsk da Berkeley foretar den endelige utvelgelsen. Vær oppmerksom på det er stor konkurranse om plassene og at det kreves et høyt snitt (min. B) for å komme i betraktning. Forutgående kontakt med fagpersoner i Berkeley vil også kunne bli tillagt vekt.

Lever søknaden til studiekonsulenten ved ditt institutt/program innen 15.02.2004.