Hva lærer du?

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innen teori og metode i minst ett musikkvitenskapelig delområde (f.eks. musikkhistorie, kulturstudier, populærmusikkstudier, kognitiv musikkvitenskap) og spesialisert innsikt tilknyttet et avgrenset felt innen dette delområdet
 • har inngående kunnskap om teori og metode for sentrale forskningstradisjoner (musikkhistorie, kulturanalyse eller kognitiv musikkvitenskap) innen musikkvitenskapens delområder
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor det musikkvitenskapelige fagfelt
 • kan analysere musikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i teori tilknyttet minst ett musikkvitenskapelig delområde

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke relevante musikkvitenskapelige forskningsmetoder og faglig og/eller praktisk-teoretiske tilnærmingsmåter på en selvstendig måte
 • kan analysere musikkfaglige forskningsområder, forskningstradisjoner, teorier og metoder, i lys av innsikter fra utvalgte delområder innen musikkvitenskapen
 • kan fra et musikkvitenskapelig utgangspunkt formulere en selvstendig problemstilling ut fra et gitt materiale, finne relevant litteratur og planlegge og gjennomføre et avgrenset vitenskapelig arbeid innenfor en gitt tidsramme
 • kan analysere og forholde seg kritisk til problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan arbeide selvstendig med et forskningsprosjekt over lengre tid og skrive en lengre resonerende fremstilling i tråd med forskningsetiske normer knyttet til etterprøvbarhet og redelighet

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere de etiske sidene ved egen og andres musikkvitenskapelige forskning
 • kan formidle avansert kunnskap om egen og andres musikkvitenskapelige forskning og behersker musikkfagets terminologi og uttrykksformer
 • kan analysere, presentere og argumentere vitenskapelig om musikk overfor fagfeller og i offentligheten muntlig og skriftlig
 • kan bidra til nytenkning og/eller innovasjonsprosesser innenfor musikkvitenskapen og musikkfaglig praksis
Publisert 30. aug. 2017 10:01 - Sist endret 23. feb. 2018 11:12