Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Du må ha en faglig fordypning i musikkvitenskap av minst 80 studiepoengs omfang, ett av følgende:

Søkere med bakgrunn fra musikkvitenskap for estetikkprogrammet vil ikke kunne velge praktiske eller utøvende emner i masterprogrammet uten at det i tillegg dokumenteres at forkunnskapskravene til disse er oppfylt.

Ekstern utdanning fra andre norske eller utenlandske universiteter eller høgskoler kan i mange tilfeller også godkjennes som opptaksgrunnlag til masterstudiet i musikkvitenskap. Det er vanligvis et krav at disse utdanningene er bygget opp på omtrent samme måte som 80-gruppen i musikkvitenskap (se over), i hvert fall at de inneholder de samme komponenter selv om vektingen av de ulike emnene kan være ulik.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Valg av omfang og tema for masteroppgaven

Før studiestart må alle søkere som får tilbud og takker ja til en studieplass på masterprogrammet i musikkvitenskap melde fra til instituttet om hvilket studieløp de ønsker å følge (studieløp med masteroppgave på 30 studiepoeng eller studieløp med masteroppgave på 60 studiepoeng). Fristen for innsending er vanligvis ca. en uke før semesterstart. Alle nye studenter vil motta en epost med nærmere instruks i forkant av dette.

Studenter som vil skrive masteroppgave på 60 studiepoeng må sende inn en prosjektskisse med følgende opplysninger:

  • Navn
  • Tema/fordypningsområde (gjerne foreløpig tittel og ev. undertittel på masteroppgaven)
  • Kort redegjørelse for/utkast til problemstilling (maks. 2400 tegn)
  • Tidsplan for studiet

Studenter som vil skrive masteroppgave på 30 studiepoeng må gi beskjed om hvilket tema de ønsker å skrive om.

Prosjektskissen og temavalget er ikke bindende. Det er likevel viktig at temaet er så konkret og gjennomtenkt som mulig, da informasjonen skal brukes ved tildeling av veileder/rådgiver.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.