Oppbygging og gjennomføring for studenter som fikk opptak høsten 2008 og 2009

Denne nettsiden viser hvilken bachelorordning som gjaldt for studenter som fikk opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap høsten 2008 og 2009. Hvis du har fulgt anbefalt studieløp skal du enten være ferdig med studiet eller starte på ditt femte semester høsten 2010. Du vil derfor ikke ha behov for noen tilrettelagt overgangsordning til den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011.

Dersom du ikke har fulgt anbefalt studieløp, eller har vært deltidsstudent, ta kontakt med programkonsulent Turid Kristensen  eller studiekonsulent Mons Thyness for å få avklart hvilken overgangsordning som er aktuell.

For å oppnå en bachelorgrad i musikkvitenskap må du ha 180 studiepoeng fordelt på disse elementene

  • Ex.phil./ex.fac., 20 studiepoeng
  • Fordypningsenhet i musikkvitenskap: 80 studiepoeng. 60 studiepoeng er obligatorisk for alle som etter opptaksprøve er tatt opp til studieprogram i musikk. 5 studiepoeng må velges blant emnene MUS2251 Satslære 2A, MUS2252 Hørelære 2 eller MUS2253 Musikkproduksjon. 15 studiepoeng er fritt valgte MUS-emner på 2000-nivå.
  • Støtteemner i musikkvitenskap: 40 studiepoeng. Disse kan være forankret i f.eks. musikkformidling, musikkhistorie og -estetikk, jazz og populærmusikk, musikkteori, musikkteknologi
  • Frie emner: 40 studiepoeng. Du kan velge fra emner innen musikkvitenskap eller fra andre programmer

Nedenfor ser du en skisse over anbefalt studieløp ved det treårige bachelorprogrammet i musikkvitenskap. Hvert studieår består av to semestre - høstsemester og vårsemester, totalt seks semestre (for informasjon om studieløpet for studenter som fikk opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap høsten 2007 eller tidligere, se oversikt over tidligere studieordning

 

 

 
6. semester Frie emner Frie emner Praktisk emne eller Musikkvitenskapelig emne
5. semester Frie emner Musikkvitenskapelig emne Praktisk emne eller Musikkvitenskapelig emne
4. semester Frie emner Musikkvitenskapelig emne Praktisk emne eller Musikkvitenskapelig emne
3. semester EXPHIL03 - Examen philosophicum MUS1430 - Vestlig kunstmusikk MUS2150 - Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) valgfritt emne MUS2251 - Satslære 2A, MUS2252 - Hørelære 2 eller MUS2253 - Musikkproduksjon
2. semester MUS1301 - Verdensmusikk og norsk folkemusikk MUS1120 - Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisining) MUS1430 - Vestlig kunstmusikk MUS1231 - Satslære 1B MUS1232 - Hørelære 1B og MIDI
1. semester MUS1101 - Elementær musikkteori (Ex.fac.) MUS1105 - Musikktenkningens historie (Ex.fac.) MUS1500 - Jazz, pop og rock MUS1221 - Satslære 1 A (grunnemne) MUS1222 - Hørelære 1A
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
 

Ex. phil og ex. fac er obligatoriske. For bachelorprogrammet i musikk er ex. fac. todelt, og består av MUS1101 - Elementær musikkteori og MUS1105 - Musikktenkningens historie

Fordypningsenheten i musikkvitenskap består av både obligatoriske og valgfrie emner. 60 studiepoeng er obligatoriske. 5 studiepoeng må velges blant emnene MUS2251 Satslære 2A, MUS2252 Hørelære 2 og MUS2253 Musikkproduksjon. I tillegg står du fritt til å velge 15 studiepoeng MUS-emner på 2000-nivå - 10 av disse 15 studiepoengene må velges fra gruppen musikkvitenskapelige emner.


Støtteemner i musikkvitenskap velges blant musikkvitenskapelige emner på 2000 nivå. 10 av de 40 studiepoengene må velges fra gruppen musikkvitenskapelige emner, 30 av studiepoengene kan velges fra gruppen praktiske emner eller musikkvitenskapelige emner.


Eksempler på emnesammensetninger innenfor 40-gruppen i musikk

Frie emner bør knyttes til kombinasjonen du har av fordypningsemner og støtteemner. De kan velges blant alle MUS-emnene, eller fra ett eller flere andre fag/programmer ved UiO. Hvis du har studert ved andre utdanningsinstitusjoner kan du få uttelling for det, ved at deler av utdannelsen godkjennes under valgfrie emner.

Skolen er en viktig karrierevei for HF-studenter. Les mer om valg av skolefag

1. semester anbefaler vi at du velger å emnepåmelde deg til:

De to ex.fac.-emnene

MUS1101 - Elementær musikkteori

MUS1105 - Musikktenkningens historie

Videre bør du melde deg på:

MUS1500 - Jazz, pop og rock

MUS1221 - Satslære 1 A (grunnemne)

MUS1222 - Hørelære 1A

Velger du disse emnene, kommer du godt i gang med studiet allerede 1. semester.


2. semester avbefaler vi at du emnepåmelder deg til::

MUS1301 - Verdensmusikk og norsk folkemusikk

MUS1120 - Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisining)

MUS1430 - Vestlig kunstmusikk - første del, andre del og eksamen i emnet tas i tredje semester

MUS1231 - Satslære 1B

MUS1232 - Hørelære 1B og MIDI


3. semester bør du emnepåmelde deg til:

EXPHIL03 - Examen philosophicum

MUS1430 - Vestlig kunstmusikk - andre del og eksamen

samt minst ett av de tre emnene

MUS2251 - Satslære 2A

MUS2252 - Hørelære 2

MUS2253 - Musikkproduksjon

MUS2150 - Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) er et valgfritt emne, men bør legges til 3. semester dersom du ønsker at det skal inngå som en del av 80-gruppen i musikk. Du kan her i stedet velge et annet MUS-emne på 2000-nivå.


4. - 6. semester: gir deg større valgfrihet.

For å fullføre fordypningsenheten i musikk velger du 10 studiepoeng fra gruppen musikkvitenskapelige emner.


For å sette sammen en støttegruppe av emner i musikkvitenskap velger du emner innenfor 40-gruppen 40MUSIKK på til sammen 40 studiepoeng. 10 av de 40 studiepoengene må velges fra gruppen musikkvitenskapelige emner, 30 studiepoeng kan velges fra gruppen praktiske emner eller musikkvitenskapelige emner.


I tillegg må du sørge for at du med valgfrie emner i musikkvitenskap eller ved å studere emner fra andre programmer, tilsammen har oppnådd 180 studiepoeng når 6. semester er avsluttet.

Her kan du se hvilke øvrige emner som tilbys i musikkvitenskap.

 

Det finnes som nevnt tidligere på siden også et lærerutdanningsprogram som kan inneholde 60 eller 80 studiepoeng musikkvitenskap. Disse variantene krever samme opptaksprøve som musikkprogrammet.

For studenter som ønsker en noe mindre fordypning i musikkvitenskap, er det likevel mulig å ta emnegrupper på 40 studiepoeng innen f.eks. musikkorientering og lydteori uten opptaksprøve.

Emner kan også tas enkeltvis dersom det er kapasitet på kursene og studenten oppfyller krav om forkunnskaper.

Undervisnings- og vurderingsformer

Arbeidsformene ved studiet vil variere mellom forelesninger, seminar, veiledning/undervisning i gruppe, individuell veiledning, skriftlige oppgaver, labøvelser, workshops, huskonserter, presentasjoner og muntlig eksamen. Undervisnings- og vurderingsformer innenfor programmet vil også framgå av de enkelte emnebeskrivelsene. Det forventes at du tar 30 studiepoeng per semester.

Permisjoner og deltidsstudier

Her kan du lese mer om utsatt studiestart, deltidsstudier og permisjon

Av Turid Kristensen
Publisert 6. juni 2012 12:58 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31