Oppbygging og gjennomføring for studenter som fikk opptak høsten 2010

Denne nettsiden viser hvilken bachelorordning som gjaldt for studenter som fikk opptak til bachelorprogrammet i musikkvitenskap høsten 2010. Hvis du har fulgt anbefalt studieløp skal du etter planen starte på ditt tredje semester høsten 2011. Det er lagt opp til smidige overgangsordninger til den nye studieordningen som trer i kraft høsten 2011. For mer informasjon om dette, se nedenfor.

Dersom du ikke har fulgt anbefalt studieløp, eller har vært deltidsstudent, ta kontakt med programkonsulent Turid Kristensen  eller studiekonsulent Mons Thyness for å få avklart hvilken overgangsordning som er aktuell.

OVERGANGSORDNING

I henhold til opprinnelig studieplan skulle du høsten 2011 tatt emnene EXPHIL03 Examen philosophicum, MUS1430 Vestlig kunstmusikk, MUS2150 Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) og enten MUS2251 Satslære 2A, MUS2252 Hørelære 2 eller MUS2253 Musikkproduksjon.

Emnene EXPHIL03 Examen philosophicum er det ingen endringer i, og kan tas både høsten 2011 og ev. senere semestre. Emnet MUS1430 Vestlig kunstmusikk vil det bli gitt undervisning og eksamen i høsten 2011 slik at det kan tas i henhold til opprinnelig plan.

Emnene MUS2251 Satslære 2A, MUS2252 Hørelære 2 eller MUS2253 Musikkproduksjon er erstattet av emnene MUS2255 Satslære 2A (Grunnleggende arrangering/komposisjon), MUS2256 Hørelære 2 og MUS2211 Databasert musikkproduksjon. Alle de nye emnene er på 10 studiepoeng, slik at dersom du tar ett av disse emnene sammen med emnene EXPHIL03 Examen philosophicum og MUS1430 Vestlig kunstmusikk vil du ha full studieprogresjon høsten 2011.

MUS2150 Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) er erstattet av emnet MUS2151 Utøvende 2 – et emne med 10 studiepoeng. Du vil fremdeles kunne ta dette emnet som del av din bachelorgrad, men da som en del av din 40-gruppe eller som et fritt emne (se nedenfor).

 

Oppbygging og gjennomføring for studenter som begynte høsten 2010

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er et treårig studium og et bygget opp av emner med til sammen 180 studiepoeng. Du kan velge mellom to ulike studieløp - et studieløp som hovedsakelig består av emner i musikkvitenskap og et studieløp som består av en fordypning i musikkvitenskap i tillegg til et annet fag som gir undervisningskompetanse i skolen.

På denne nettsiden vil du finne informasjon om:

 • Studieløp med 120 studiepoeng musikkvitenskap
 • Studieløp med to skolefag (80 studiepoeng musikkvitenskap + 60 studiepoeng skolefag nr. 2)
 • Undervisnings- og vurderingsformer
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Permisjoner og deltidsstudier

 

Skisse over anbefalt studieløp med 120 studiepoeng musikkvitenskap:

6. semester

Frie emner

MUS3090 Bacheloroppgave

MUS3090 Bacheloroppgave

5. semester

Frie emner

Praktisk emne eller Musikkvitenskapelig emne

Praktisk emne eller Musikkvitenskapelig emne

4. semester

Frie emner

Frie emner

Musikkvitenskapelig emne

3. semester

EXPHIL03 - Examen philosophicum

MUS1430 - Vestlig kunstmusikk

MUS2150 - Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) valgfritt emne

MUS2251 - Satslære 2A, MUS2252 - Hørelære 2 eller MUS2253 - Musikkproduksjon

2. semester

MUS1301 - Verdensmusikk og norsk folkemusikk

MUS1120 - Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisining)

MUS1430 - Vestlig kunstmusikk

MUS1231 - Satslære 1B

MUS1232 - Hørelære 1B og MIDI

1. semester

MUS1101 - Elementær musikkteori (Ex.fac.)

MUS1105 - Musikktenkningens historie (Ex.fac.)

MUS1500 - Jazz, pop og rock

MUS1221 - Satslære 1 A (grunnemne)

MUS1222 - Hørelære 1A

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

             
 
 

Program for musikkvitenskap oppfordrer deg til å ta deler av bachelorstudiet i et annet land. Vi anbefaler at et slikt utenlandsopphold i så fall legges til fjerde, femte eller sjette semester av bachelorstudiet. Ta kontakt med programkonsulenten for å diskutere hvordan et delstudium i utlandet kan innpasses i ditt studieløp.

 

Oversikt over anbefalt studieløp med 120 studiepoeng musikkvitenskap:

Ex.phil./ex.fac.: 20 studiepoeng

Fordypningsenhet i musikkvitenskap (80-gruppe)

 • 60 studiepoeng er obligatorisk for alle som etter opptaksprøve er tatt opp til studieprogram i musikk.
 • 5 studiepoeng må velges blant emnene MUS2251 Satslære 2A, MUS2252 Hørelære 2 eller MUS2253 Musikkproduksjon.
 • 10 studiepoeng må velges fra gruppen musikkvitenskapelige emner på 2000-nivå.
 • De siste 5 studiepoengene er fritt valgte MUS-emner på 2000-nivå.

Støtteemner i musikkvitenskap (40-gruppe):

 • 20 av de 40 studiepoengene vil være emnet MUS3090 Bacheloroppgave i musikkvitenskap
 • De siste 20 studiepoengene kan velges fra gruppen musikkvitenskapelige emner eller gruppen praktiske emner. Disse emnene kan være forankret i f.eks. musikkformidling, musikkhistorie og -estetikk, jazz og populærmusikk, musikkteori, musikkteknologi.

Frie emner: 40 studiepoeng. Du kan velge fra emner innen musikkvitenskap eller fra andre programmer. Emnene bør knyttes til kombinasjonen du har av fordypningsemner og støtteemner. De kan velges blant alle MUS-emnene, eller fra ett eller flere andre fag/programmer ved UiO. Hvis du har studert ved andre utdanningsinstitusjoner kan du få uttelling for det ved at deler av utdannelsen godkjennes som valgfrie emner.

 


Skisse over anbefalt studieløp med to skolefag (100 studiepoeng musikkvitenskap + 60 studiepoeng skolefag nr. 2):

6. semester

Skolefag 2

MUS3090 Bacheloroppgave

MUS3090 Bacheloroppgave

5. semester

Skolefag 2

Skolefag 2

Skolefag 2

4. semester

Skolefag 2

Skolefag 2

Musikkvitenskapelig emne

3. semester

EXPHIL03 - Examen philosophicum

MUS1430 - Vestlig kunstmusikk

MUS2150 - Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) valgfritt emne

MUS2251 - Satslære 2A, MUS2252 - Hørelære 2 eller MUS2253 - Musikkproduksjon

2. semester

MUS1301 - Verdensmusikk og norsk folkemusikk

MUS1120 - Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisining)

MUS1430 - Vestlig kunstmusikk

MUS1231 - Satslære 1B

MUS1232 - Hørelære 1B og MIDI

1. semester

MUS1101 - Elementær musikkteori (Ex.fac.)

MUS1105 - Musikktenkningens historie (Ex.fac.)

MUS1500 - Jazz, pop og rock

MUS1221 - Satslære 1 A (grunnemne)

MUS1222 - Hørelære 1A

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

             
Studieløpet vil kunne variere noe ut fra hvilket skolefag nr. 2 som velges. Ta ev. kontakt med programkonsulenten for å diskutere et alternativt studieløp eller innpassing av et delstudium i utlandet.


Oversikt over anbefalt studieløp med to skolefag (100 studiepoeng musikkvitenskap + 60 studiepoeng skolefag 2):

Ex.phil./ex.fac.: 20 studiepoeng

Fordypningsenhet i musikkvitenskap (100-gruppe)

 • 60 studiepoeng er obligatorisk for alle som etter opptaksprøve er tatt opp til studieprogram i musikk.
 • 10 studiepoeng må velges fra gruppen praktiske emner
 • 10 studiepoeng må velges fra gruppen musikkvitenskapelige emner
 • 20 studiepoengene vil være emnet MUS3090

Skolefag 2 60-gruppe):

Følgende fag er godkjent som skolefag 2 i bachelorgraden i musikkvitenskap:


Valg av skolefag 2 gjøres i StudentWeb. Skolefagene velges blant de forhåndsgodkjente 40-gruppene. Disse gruppene utvides med 20 studiepoeng slik at de blir til 60-grupper som gir undervisningskompetanse i faget. For informasjon om valg av ytterligere 20 studiepoeng, se den enkelte emnegruppebeskrivelse eller ta kontakt med instituttet som tilbyr denne emnegruppen.

 

Undervisnings- og vurderingsformer

Arbeidsformene ved studiet vil variere mellom forelesninger, seminar, veiledning/undervisning i gruppe, individuell veiledning, skriftlige oppgaver, labøvelser, workshops, huskonserter, presentasjoner og muntlig eksamen. Undervisnings- og vurderingsformer innenfor programmet vil også framgå av de enkelte emnebeskrivelsene. Det forventes at du tar 30 studiepoeng per semester.

 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Skolen er en viktig karrierevei for mange HF-studenter. Studenter med en bachelorgrad fra bachelorprogrammeti musikkvitenskap kan søke opptak til PPU.

Av Turid Kristensen
Publisert 6. juni 2012 12:58 - Sist endret 7. feb. 2020 16:31