Søknadsfrist og opptak

Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi, studiestart høsten 2021

 

Søkere til pedodonti har fått utvidet frist til 1.november.  Søknadsfristen var opprinnelig 10. september 2020 for studiestart høsten 2021.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at Norge skal ha følgende syv spesialiteter i odontologi: Endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, oral kirurgi og oral medisin, oral protetikk, pedodonti og periodonti. Alle spesialistutdanningene er fulltidsstudier, og det gis ikke lønn under utdanning. Det er imidlertid opp til hver enkelt fylkeskommune/helseforetak å gi økonomisk støtte til kandidater innen noen av fagområdene.

Ved Det odontologiske fakultet i Oslo skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved universitetet i Oslo. Det er som hovedregel årlig opptak for alle spesialiteter, med unntak av kjeveortopedi (hvert tredje år).

Det er opptak til følgende fagdisiplin som har 5-årig løp med oppstart høsten 2021:

Fagdisiplin

Oslo

Oral kirurgi og oral medisin

Opptak

Det lyses ikke ut opptak til dobbeltkompetanseutdanning med studiestart høsten 2021.

Søknad og opptak

Det kan kun søkes om opptak til en fagdisiplin.

Opptakskrav

På søknadstidspunktet gjelder følgende generelle opptakskrav

  • Bestått odontologisk grunnutdanning
  • Språk krav: norsk/ skandinavisk og engelsk
  • Norsk autorisasjon som tannlege
  • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år (jf. Spesialistreglene fastsatt av Helse- og omsorgsdepartement) 

Det lyses ikke ut opptak til dobbeltkompetanseutdanning med studiestart høsten 2021.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest slik den er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Søknadsfrist: 1. mai

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosessen er lang. Opptaket forventes sluttført i februar/mars 2021.

Kontaktinformasjon

Det odontologiske fakulet

Universitetet i Oslo

v/ Namgayl Tsomo Svenningsen

n.t.svenningsen@odont.uio.no