Endringsrådgiver

Kjersti Eskild Havenstrøm jobber for arkitektkontoret Tegn_3.

Foto: privat

"OLA legger opp et til et tverrfaglig og nyansert pensum, og slik lærer vi at det finnes utrolig mange ulike måter å forstå og forklare fenomener i verden og organisasjonslivet på"

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Jeg søkte OLA fordi jeg synes samspillet mellom formelle og uformelle prosesser i organisasjoner er spennende. Mest av alt synes jeg at folk er spennende; hvordan de organiserer seg og hvordan de lever livene siden. Hva som anses viktig og bra og hva som ansees uviktig eller rent ut dårlig og negativt. Innad i organisasjoner synes jeg da det er spennende med hvordan beslutninger tas og hvordan kultur dannes og hvordan endring skjer. Da jeg søkte OLA hadde jeg en bachelor i sosialantropologi, fra Oslo og London, og jeg jobbet i studieadministrasjon ved UiO. Jeg vurderte å søke TIK eller en master i utlandet da jeg ikke fant helt min retning på UiO. Men samme året ble OLA-programmet etablert, og jeg søkte meg dit.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Den fikk jeg gjennom min veileder på masteroppgaven, Kjersti Bjørkeng Størdal. Midt i andre jobbtilbud og frustrasjon over mangel på fast jobb fikk jeg en tlf. fra Trondheim. Kjersti, hadde byttet jobb og gått over til å jobbe som rådgiver i Reinertsen og arkitektkontoret tegn_3. Hun lurte på om jeg hadde jobb. Jeg var da på nippet til å si ja til en annen jobb, men kunne i grevens tid, etter en del forhandling, takke nei til andre tilbud og si ja til Kjersti. Jobbet gikk ut på å bistå i et prosjekt om campusutvikling for NTNU. Dette førte med seg pendling til Trondheim i ukene, og en del hard jobbing. Prosjektet føltes litt som en masteroppgave nummer to på fire uker og gikk ut på at jeg samlet kunnskap om strategisk utvikling av campus og utvalgte campuscase av nyere dato. Etter prosjektet fikk jeg tilbud om fast jobb ved arkitektkontoret tegn_3 der jeg har ulike analyse, utredning og kartleggingsoppgaver.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg synes ofte veier til en jobb fremstår og fortelles som om det er en rasjonell, formålsstyrt og godt planlagt vei mot et endelig mål. For noen oppleves det kanskje slik, men det handler også mye om tilfeldigheter og flaks. Det skader nok ikke at man har litt kontakter, at man gjør en god jobb, og søker seg til folk man merker at er flinke, men jeg tror i mitt tilfelle at det handlet mye om å være på rett sted til rett tid, ta noen sjanser og ha ganske mye flaks. Kjersti, nå kollega og faglig leder sier det var fordi hun trengte «noen som jobbet raskt og uredd med store informasjonsmengder».

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

I en stillingsutlysning vill det kanskje stått noe om at arbeidsoppgavene ville være analyse, utredning, utvikling av konsept, tidligfase brukerinvolvering, prosessledelse rådgivning innen kontor og organisasjonsutvikling. Mer konkret vil mine arbeidsoppgaver variere mellom å for eksempel lage en presentasjon til et møte, gjerne i samarbeid med en av våre grafiske designere. Et par dager jobber jeg kanskje med en rapport der jeg produserer tekst som enten handler om undersøkelser eller aktiviteter vi har gjort hos en kunde, eller det handler om å sammenfatte forskning eller andre rapporter gjort på et felt. Andre ganger er jeg med på befaringer for å finne ut hvordan organisasjonen jobber og hva de trenger i sine nye lokaler. Neste uke er jeg med på noen kundemøter for å planlegge fremdrift i et prosjekt, eller jeg er med på en workshop der vi diskuterer et nytt kontorkonsept i en bedrift.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat denne uken jobber jeg med å samle sammen forskning på ulike temaer innenfor arbeidsformer og fysisk utforming av lokaler, med særlig fokus på store spørreundersøkelser som er gjennomført i de senere årene. Samtidig ser jeg på aktuell forskning og utredning innenfor barnehagefeltet og fordeler og ulemper med ulike modeller for barnehager. Det jeg produserer benyttes gjerne som et underlag for diskusjon av hvilken fysisk løsning man skal velge, og hvilke forutsetninger en slik løsning krever av resurser, av organisasjonen, og av teknologisk infrastruktur. I de fleste prosjekt jobber jeg sammen arkitekter, interiørarkitekter, eller planleggere. Det bidrar til at prosjektene blir tverrfaglig forankret, noe vi i tegn_3 synes er viktig og bra. 

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Bruk av utdannelsen har flere dimensjoner og en tredeling kan kanskje fungere. Da vil jeg si den har en praktisk dimensjon, en formell dimensjon og en mer abstrakt faglig, dimensjon.

Den praktiske delen handler om at man lærer seg å analysere, hente ut relevante poeng og argument som man kan videreformidle og sette i en ny, større eller mindre sammenheng. Uansett hva jeg gjør, bruker jeg arbeidsmetoder og verktøy som jeg utviklet ved å studere ved OLA.

Den formelle dimensjonen handler om at man gjennom en master har en høyere utdanning, det gir fordeler i lønn, respekt og anseelse blant kollegaer og det gir mulighet til videre utdanning.

Den mer abstrakte faglige dimensjonen handler om at man har et solid kunnskapsgrunnlag som mange andre ikke har. OLA legger opp et til et tverrfaglig og nyansert pensum, der det handle rom å forstå spennet i tolkninger, ikke nødvendigvis fordype seg i et bestemt perspektiv eller retning. Slik lærer vi at det finnes utrolig mange ulike måter å forstå og forklare fenomener i verden og organisasjonslivet på, og vi kan møte verden og praksis i hverdagen mer nyansert og åpent.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Bruk kontaktnettverket, si ja til mindre prosjekt som kan lede til noe mer, titt inn i ukjente markeder, husk på at livet er mest tilfeldigheter og flaks og/eller uflaks.

Publisert 19. okt. 2016 14:58 - Sist endret 7. des. 2021 11:13