Referat fra PU-møte 12.11.2018

Tilstede: Programutvalget ved OLA, Programleder Lars Erik Kjekshus, studiekonsulent Runar Forsetløkken

1. Gjennomgang av sakene fra programrådsmøte 9.11

https://www.sv.uio.no/iss/om/organisasjon/programradene/ola/moter/2018/dagsorden-09112018.html

 - Vi ønsker særlig å diskutere sak 5, oppretting av leseemne på OLA.

sak 4. sammenslåing.

spesifisering: 20 sp emne? Ja.

Gode tilbakemeldinger på arbeidskrav underveis, særlig viktig når karakter står og faller på en hjemmeeksamen. To obligatoriske innleveringer underveis, som gis grundig tilbakemelding slik at studentene kan jobbe videre ut fra dette inn mot eksamen.

Sak 5. leseemne.

Mange vil komme til å ta det, kapasitetshensyn viktig. ikke tenkt obligatorisk, vil behandles som et selvstendig emne.

Urettferdig om det skal telle med overfor sensor, da andre valgemner kan være mer relevante og brukfulle.

2.året ønsker jo at det skal være et masterforberedende, det brukes mye tid i 3.semester på forarbeid til masteroppgaven og et slikt emne vil gi studiepoengkompensasjon for en del av det arbeidet man uansett gjør det 3. semesteret.

Hvilke rammer vil det være rundt listene? Foreløpig ikke satt, dette er et av puunktene vi må avklare.

Jobb videre med dette, og legge fram for programråd til våren 2019.

2. Orientering om rutine ved vesentlige karakteravvik i klagesensur

OK.

3. Felles ISS-oppstart for MA-programmene.

Akkurat hvordan det skal se ut er uavklart, men det har vært diskutert om det er ønskelig med en mer formell velkomst til instituttet og UiO, der masterstudenter fra alle de tre programmene ved instituttet også møter hverandre. Er dette interessant?

Ønske om dette, tenkte at dette ville være en del av opplegget på starten av masteren.

Litt mer formell ramme rundt det å bli masterstudent, og fint å møte de andre

masterstudentene her på ISS.

Før eller etter det spesifikke OLA? Pros and cons begge veier.

Legge det inn som to timer før OLAs? Kan bli veldig omfattende og lang dag, denne dagen er allerede ganske lang.

Først generelt møte + fest (OLA) så OLAmøte dagen etter.

Innhold

Konkrete tips

Omvisning på Campus – dette er viktig. Enten felles for alle MA-studenter eller programvis i regi av PU.

Forventninger om å være masterstudent på UiO – det generelle.

Programmet følger opp, nytt punkt våren 2019

 

4. Avslutningsseremoni for uteksaminerte

Det er en diskusjon om avslutningsseremoni for uteksaminerte studenter skal flyttes fra september til juni. Avslutningsseremonien er i dag felles for de tre masterprogrammene ved instituttet. Vår tanke da er at dette ikke må kollidere med den allerede eksisterende sommerfesten i regi av PU. Man kan se for seg en situasjon hvor avgangsstudentene står mellom å delta på en avslutning i regi av instituttet for masterprogrammene, eller en sommerfest for programmet. Vi ønsker er å høre deres tanker rundt dette.

Bred stemning for å flytte det til juni. – går videre med dette.

Mer å organsiere og samkjøre med felles løsning.

For og i mot begge deler – men størst stemning for en egen OLA-del.

Vi avklarer frihetsgraden på midler og organisering.s

5. Underveisevaluering i emner

OLA4000 – mye bedre at alt er PP heller enn PDF, legges ut dag før

OLA4060 – litt raskt gjennom PP, og hopper litt over diskusjonene. Bedre innretning i fjor da det var en mindre klasse.

3. semester og andre året, der krasja OLA4060 i mye større grad med andre fag. Ønsket om at OLA4060 går tidligere.

Masterskisseseminarene får blanda mottagelse, og det er likt som i fjor. Det er forskjellig hvor i prosessen man er, og hva slags seminarleder man har.

Tenke på en annen modell. - Gi studiepoeng for dette!

GI mer info om seminarledere og deres styrker og svakheter, så man kan velge utifra mer enn tidspunkt.

 

6. Andre saker fra studentene

- Kollisjon i emner.

Kollisjoner er vankselig å komme utenom slik modellen med valgfrihet er.

 

 

Publisert 13. feb. 2019 10:53 - Sist endret 13. feb. 2019 10:53