8-ukerspraksis i andre semester

Formaliteter

 • Praksis avvikles i uke 5-13/14 (avhengig av påsken)
 • Skolen (kontaktpersonen) innkaller studentgruppa og veiledere til et møte før praksis tar til. Studenten skal levere praksiskort fra tidligere praksis til veileder og bruke dette i planleggingen av praksis.
 • Etter endt praksis skal du sende praksiskort for 8-ukerspraksis til ILS

Organisering

 • Har du praksis i par får du færre undervisningstimer enn studenter med individuell praksis, men par-studenter får til gjengjeld mer trening i kollegaveiledning og samarbeid.
 • Du skal ha praksis i begge dine fagdidaktiske fag, og ikke i andre fag. Om du underviser i andre fag enn dine fagdidaktiske fag, regnes ikke dette som praksis. Studenter med f eks didaktikk i religion og etikk kan m.a.o. ikke ha praksis i samfunnslære. Er du ettfagsstudenter skal du bare ha praksis i ditt ene fagdidaktiske fag. I samfunnsfaget på ungdomstrinnet må imidlertid studentene kunne dekke både historie, geografi og samfunnskunnskap. Studenter med f eks geografididaktikk bør imidlertid få en vesentlig del geografi når de har praksis i samfunnsfag i ungdomsskolen.

I Retningslinjer for praksis finner du all nødvendig informasjonen rundt praksis i heltidsstudiet.

Overordnede temaene

I tillegg til temaene i 4-ukerspraksis er de overordnede temaene for praksisperioden:

 • undervisning og vurdering i egne fag
 • læreren og skolen
 • læreren og samfunnet

Veiledning

 • Veiledning er ingen statisk arbeidsform, den skal endre form etter hvert som du utvikler deg. Veiledningen kan etter mål og behov gis i par eller individuelt. Normal mengde veiledning er fra ILS’ side satt til en halv time per undervisningstime, dvs 4-5 timer (a 45. min) veiledning per uke.
 • Undervisningsplan danner utgangspunkt for veiledningen før og etter en time. Det forutsettes at du lager undervisningsplan for hver time.
 • I oppstarten av perioden skal du og veileder(ne) sette av tid til en forventningssamtale, og mot slutten av perioden skal det avholdes en oppsummerende vurderingssamtale.
 • Før du avslutter praksisperioden skal du gjøres kjent med innholdet i rapporten fra veileder.
Publisert 5. aug. 2014 10:34 - Sist endret 18. feb. 2022 12:00