Praksis i første semester

4-ukerspraksis

Før praksis

 • Praksisskole for 4-ukerspraksis vil bli bli publisert i Canvas.
 • Studenten skal ta med praksiskort for 4-ukerspraksis til veileder og bruke dette i planleggingen av praksis.

Organisering

 • 4-ukerspraksis er organisert som en gruppepraksis, med fire til seks studenter per praksisgruppe.
 • Du skal være sammen med medstudenter som gruppe gjennom hele praksisperioden, men gruppen kan deles avhengig av fagkombinasjoner og kapasitet ved skolen (klasserommenes størrelse). Det er allikevel viktig at gruppen får mange felles erfaringer og drøftingssituasjoner gjennom denne praksisen.
 • Du skal ha praksis i fag A, og kan i tillegg observere og delta i undervisning i fag du selv ikke har undervisningskompetanse for å få tilstrekkelig praksis.

Innehold i praksisukene

 • De overordnede temaene i perioden er:
  • læreren som leder
  • læreren og lærerrollen
  • undervisning, læring og vurdering
 • Det er kontaktpersonen sammen med veileder som har ansvaret for at praksis har innhold og volum som gir deg utfordringer og innblikk i ulike sider ved lærerrollen ut fra dine forutsetninger.

Veiledning

 • Veiledning er ingen statisk arbeidsform, den tilpasses dine behov og skal sikre din progresjon. Du skal observere veileder tidlig i praksisperioden.
 • Du skal starte med undervisningsansvar eller observasjon av medstudenter i sekvenser allerede den første uka i praksis.
 • Du skal ha både før- og etterveiledning med veileder. Veiledningen kan etter mål og behov gis i par, i gruppe, eller individuelt. Normal mengde veiledning er fra ILS’ side satt til en halv time per undervisningstime, dvs. 4-5 timer veiledning per uke.
 • En plan for undervisningen/timen danner utgangspunkt for veiledningen før og etter timene. Se plan for timen i retningslinjer for praksis.
 • I oppstarten av praksisperioden skal du og veiledere sette av tid til en forventningssamtale. Mot slutten av praksisperioden skal det avholdes en oppsummerende vurderingssamtale, samt gjøre avtaler om kontakt og planlegging for neste praksisperiode.
 • Før du avslutter praksisperioden skal du gjøres kjent med innholdet i vurderingsrapporten fra veileder.
 • Det er ønskelig at kontaktpersonen arrangerer minst to fellesmøter med alle studentene samlet. Tema for disse møtene kan være observasjoner, klasseledelse og tiltak med vekt på erfaringsdeling. Veilederne må gjerne være tilstede.

 

Krav til tilstedeværelse

Tilstedeværelse i praksis er obligatorisk. Det er forventet at du har fulle arbeidsuker på skolen, men med noe ulik arbeidsmengde fra dag til dag. I løpet av en uke skal du vanligvis ha 6-8 klokketimer med undervisningsrelatert arbeid. Dette tilsvarer 8-10 undervisningsøkter på 45 minutter. Undervisningsrelatert arbeid innebærer: observasjon av veileder, observasjon av medstudenter og egen undervisning. Resten av tiden må du sette av til veiledning, planlegging av undervisning med medstudenter og møter med skolens personale.

Maksimalt gyldig fravær er 3 dager i 4-ukerspraksis. Ved ethvert fravær kan det kreves at praksis forlenges.

Det er kun dokumentert sykdom og permisjon som er gyldige fraværsgrunner. Fravær utover dette medfører normalt at praksisperioden ikke blir godkjent/bestått. Permisjon avklares vanligvis med den enkelte skole.

Publisert 5. aug. 2014 10:35 - Sist endret 13. sep. 2021 11:08