Prosjekter for hoved- og masteroppgaver

På denne siden presenteres forskningsprosjekter som kan være aktuelle for deg som skriver hoved- eller masteroppgave. Det fungerer på den måten at du som student bidrar i et forskningsprosjektet gjennom å skrive din avsluttende oppgave i samsvar med og innenfor prosjektets rammer.

Forskningsprosjekter som er aktuelle nå:

Rekreasjonell bruk av MDMA

Prosjektet består i å gjennomføre en en anonym internettundersøkelse om opplevd nytte og ulempe ved rekreasjonell bruk av MDMA. Prosjektet eies av Sykehuset Østfold og gjennomføres i samarbeid med Psykologisk institutt og en forskergruppe. Spørreskjemaet baserer seg på en tilsvarende undersøkelse som nettopp er gjennomført om rekreasjonell bruk av psykedelika. Det består blant annet av tre standardiserte spørreskjema om opplevelser knyttet til slik bruk. Studenten(e)s oppgave vil være å tilpasse skjemaet til MDMA-bruk i samarbeid med forskergruppen, legge inn spørsmålene i Nettskjema, rekruttere deltakere og samle inn data. Deretter skal data analyseres og presenteres. Etiske godkjenninger må innhentes da vi ønsker å spørre deltakerne om en oppfølgingsundersøkelse. Oppgaven egner seg mest for profesjonsstudenter fordi mange av spørsmålene vil ha kvaliteter som kan knyttes til terapeutiske prosesser, dette er en ønsket vinkling på oppgaven. Oppgaven kan egne seg for to studenter, det vil da kreves mer omfattende datamateriale og analyser. Studentene må være på 10. semester eller tidligere for å rekke omarbeiding av spørreskjema og søknader.

Kontakt Cato Grønnerød
catogro@psykologi.uio.no

Mestring og sosiale nettverk blant enslige mindreårige flyktninger bosatt i egen hybel

Asker kommune har tatt initiativ til å undersøke bosetting av enslige mindreårige flyktninger direkte i egen hybel, et tiltak som de siste årene har blitt tatt i bruk i flere kommuner i Norge. Bakgrunnen for dette er høyere ankomsttall og en begrenset kapasitet til å bosette i bofellesskap eller i familiehjem. Prosjektet har til nå fått delvis finansiering av SOS-Barnebyer. Enslige mindreårige flyktninger er som kjent en svært sårbar gruppe, og forskning viser at disse ungdommene i stor grad er i behov av tett oppfølging og sosial støtte for å øke deres mulighet for å gjennomføre skolegang og utvikle seg til selvstendige individer i et nytt samfunn. Det finnes likevel lite forskning knyttet til sammenheng mellom botiltak og opplevd mestring og sosial støtte.

I forbindelse med det aktuelle prosjektet om enslige mindreårige flyktninger bosatt i egen hybel har Asker kommune inngått et samarbeid med seniorforsker Brit Oppedal ved Folkehelseinstituttet, for å sikre en god gjennomføring av prosjektet. Brit har lang erfaring med forskning på enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, og lang forskningserfaring som kan bidra til å kvalitetssikre Asker kommunes prosjekt. I tillegg gjør forskningsetiske hensyn at vi ønsker å oppbevare data på FHI som har infrastruktur for dette, i motsetning til hva som er tilfellet i kommunen

Overordnet tematikk for prosjektet pr i dag er mestring og sosiale nettverk hos enslige mindreårige flyktninger bosatt direkte i egen hybel, og målet er å få informasjon om det er forskjell i opplevd mestring og mulighet for å danne sosiale nettverk blant ungdom bosatt for seg selv og de som er bosatt i familiehjem eller i bofellesskap. Vi vil tilpasse intervjuguider («Mestringsintervjuet» og «Identitetsintervjuet») som FHI har benyttet i tidligere forskning blant EMA-ungdommer. I tillegg vil vi kartlegge ungdommenes sosiale nettverk, både jevnaldrende og voksne.  

For å øke kapasiteten til datainnsamling og databehandling ønsker vi å knytte til oss en masterstudent/hovedfagsstudent. Studenten vil få tilgang til datamateriale og vil selv kunne ha mulighet for å utforme problemstillinger knyttet til dette. Videre vil studenten få mulighet for å være med på utforming av prosjektet, og førstehåndserfaring med gjennomføring av et forskningsprosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet.  

Kontaktperson er Toril Jore, fagkoordinator i Intro-Ung i Asker kommune

Tlf: 917 99 344, toril.jore@asker.kommune.no

 

Simulering og normering med Personality Assessment Inventory - Adolescent (PAI-A)


Vi har behov for en eller to profesjonsstudenter til et prosjekt som involverer uttesting av ny norsk versjon av PAI-A.

Hovedoppgaven kan involvere simulering i PAI-A og/eller Inventory of Problems-29, men også andre problemstillinger ved bruk av PAI-A kan være aktuelle. Parallelt med hovedoppgave er det ønskelig å samle normdata til PAI-A som skal følge publisering av norsk versjon høsten 2023. Dette kan gjøres som en betalt sideoppgave sponset av forlaget Hogrefe (normdataene kan da ikke brukes i hovedoppgaven). Prosjektet kan med fordel gjøres som del av hovedpraksis i BUP (høsten 2022, våren 2023) for å få tilgang til ungdom i alderen 14-17 som deltakere. Prosjektet inngår i det overordnede prosjektet Personlighet og plager.

Kontakt Cato Grønnerød
catogro@psykologi.uio.no

 

Eye Tracking-studie av Rorschach- og Zulliger-metodene

 

Vi søker en profesjonsstudent som kan skrive en hovedoppgave om stimulusegenskaper ved Rorschach- og Zulliger-plansjene ved bruk av Eye Tracking-metodikk. Studien vil inngå som del av Erik Hammarstöms doktoravhandling ved Örebros Universitet, hvor han undersøker konvergens mellom Rorschach- og Zulliger-metodene. Oppgaven gir en utmerket anledning til å bli kjent med Rorschach-metoden og alternativer til denne. Studenten får i oppgave å rekruttere deltakere og gjennomføre datainnsamling ved EyeHub UiO, koordinert med tilsvarende datainnsamling i Örebro. Prosjektet gir mulighet for å søke om stipend på kr. 10 000,- gjennom EyeHub for å bidra til gjennomføring.

 

Hammarstöm har utarbeidet følgende beskrivelse av prosjektet:

 

“The current study is a part of a series of studies into aspects of validity and usefulness of the Zulliger test (Z-test; Zulliger, 1969). The Z-test is a form interpretation test developed as a short version of the more well-known Rorschach test (Mihura & Meyer, 2015). One of the sources of data that is used is measurement of visual activity using eye-movement technique. One particular part of the eye-movement studies is the comparative analysis of visual scanning processes in Zulliger and Rorschach cards with similar structure. The purpose is to get a clearer understanding of the convergence or divergence between the test materials that can be of importance for the data obtained from the two tests respectively. An understanding of the convergent validity is important if one wants to make inferences from test results obtained with the shorter Z-test to research based on the much more scientifically investigated Rorschach test (See e.g. Mihura et al., 2013; Mihura & Meyer, 2018). The study described above would constitute a clearly delimited and feasible study for a psychology candidate with access to suitable supervision. Ethical vetting has been approved by the Swedish Ethical Review Authority.”

Oppstart snarest.

Kontakt: Cato Grønnerød, catogro@psykologi.uio.no

 

 

Selvskading og selvmord

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS) skal gjennomføre en spørreundersøkelse om psykisk helse blant ungdom, i samarbeid med en fylkeskommune og kommune. Dataene fra spørreundersøkelsen skal brukes til å kartlegge selvskading, selvmordstanker og sosiale medier-vaner hos ungdom på videregående skole.

Vi trenger en eller flere studenter som kan utføre spørreundersøkelsen og analysere de innhentede dataene. Studenten(e) vil da kunne utforme noen av spørsmålene selv, og LFSS + fylkeskommune og kommune utformer de resterende spørsmålene. Studenten(e) vil få tilgang på respondenter (videregående elever, noen hundre stk), og LFSS, fylkeskommune og kommune vil bistå i arbeidet og bidra med hjelp og eventuelle ressurser der det trengs. Studenten(e) kan bruke dataene inn i sitt eget arbeid (etter avtale med LFSS), men må dele de innhentede dataene og resultater fra dataanalyse med oss.

For mer informasjon, ta kontakt med Kristine Helliesen, kommunikasjonsrådgiver i LFSS.

E-post: kristine.helliesen@lfss.no

Psykisk helse og lykke hos Menn og Kvinner Over 40!
Hva Betyr PERSONLIGHET, HELSEATFERD, Barn og Jobb?

 

Hei! Jeg er Margarete Vollrath, professor II ved PSI, avd. helse- og utviklingspsykologi. I hovedjobben min er seniorforsker på Folkehelseinstituttet, Divisjon for psykisk og fysisk helse. Jeg har lang erfaring med veiledning av hovedoppgave- og masterstudenter. Selv brenner jeg for personlighetspsykologi, psykisk helse og helsepsykologi hos unge og eldre. Mer om meg finner dere her:

https://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/margarv/

https://www.researchgate.net/profile/Margarete_Vollrath

Jeg har lyst til å veilede hovedoppgaver og masteroppgaver rundt tematikken «aldring, personlighet, kvinner og menn, psykisk helse», veldig gjerne i grupper på to studenter.

Vi alle blir eldre. Dere ser det hos mor og far, bestemor og bestefar. Hvordan har en det når en passerer 40, 50, 60, 70 eller 80? Alle snakker om at en forblir frisk og fornøyd mye lengre enn generasjonene før oss. Hva er faktorene som bidrar til vår psykiske helse og livstilfredshet når alderen bikker over 40? Og hvordan skiller kvinner og menn seg fra hverandre, gitt at familie og arbeid har ulik vekt for dem? Personligheten bidrar en del til våre valg og preferanser, samt legger grunn til sinnet vårt. Men alt lar seg ikke styre av personligheten og noen får det desidert vondere eller bedre enn andre når de blir eldre. Livsløpet har sin egen dynamikk, slik at mange valg vi gjør tidlig bestemmer veien videre.

Hovedoppgaven eller masteroppgaven vil være empirisk. Dere som har lyst til å skrive oppgaven rundt den skisserte tematikken bør også ha lyst til å regne statistiske analyser med SPSS. Det finnes en fantastisk longitudinell studie i Norge, NORLAG, som vil bli grunnlaget for deres oppgave. Se her: https://norlag.nova.no/. NORLAGS «fokus er på sentrale livsområder som arbeid og pensjonering, familie og generasjoner, helse og omsorg, mestring og livskvalitet». Det har vært to runder med datainnsamlinger, i 2003-2004 og 2007-2008. En tredje runde er i gang. https://www.ssb.no/innrapportering/personer-og-husholdning/norlag-svar

Er du interessert? Skriv til mavo@fhi.no

Forebyggingstiltak ved Bygdøy skole

Skolehelsetjenesten i bydel Frogner er i gang med et forebyggingstiltak ved Bygdøy skole, og jeg ønsker da å undersøke om det er noen studenter som kunne være interesserte i å koble seg på dette prosjektet i forbindelse med utarbeidelse av hovedoppgave.

Tiltaket består av veiledning av lærere, ledere og undervisning om psykisk helse til elever på 5.-7. trinn. Det vil bli samlet inn kvantitative spørreskjema fra lærere og elever i forkant, underveis og etter tiltaket, basert på lærer- og elevundersøkelsene, samt STRS. Det er disse dataene jeg tenker vil kunne danne grunnlag for en hovedoppgave.

Det vil også være muligheter for å bidra inn i undervisningen og veiledningen, om man skulle ønske det.

Om dette høres interessant ut, eller du ønsker å vite mer, ikke nøl med å ta kontakt med meg på frederik.skoe@bfr.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon:

Frederik Ferstad Skoe
E-post:
frederik.skoe@bfr.oslo.kommune.no
Psykolog | Skolehelsetjenesten
Bydel Frogner, Oslo kommune
Mobil: +47 469 57 309
Sentralbord: +47 2180 2180

 

 

Hovedoppgaveprosjekt for en hovedpraksisstudent ved Louvisenberg (LDS)

 

LDS ønsker en hovedpraksisstudent som også vil få muligheten til å skrive hovedoppgave på data. Prosjektet har som mål å øke livskvalitet blant pasienter med KOLS. I den forbindelse vil det gjennomføres gruppebehandling med fokus på reduksjon av angst og depresjon i pasientgruppen. Vi er i ferd med å utvikle denne intervensjonen, slik at den vil være ferdigstilt i løpet av høsten. Den vil nok i hovedsak være  CBT / metakognitivt basert. Det ville være ønskelig fra vår side å kunne inkludere en hovedpraksisstudent i dette prosjektet, med oppstart vårsemesteret 2018.

For mer informasjon, kontakt professor II Bjørn Lau

Psykometri og mennesker

- På jakt etter dyktige studenter

Jeg er i ferd med å starte opp noen tjenester hvor det er behov for dyktige mennesker som både skjønner seg på psykometri og mennesker.

Firmaet Grendel evidensbasert psykologi (www.grendel.no) er i ferd med å inngå strategisk samarbeid med QuaintWorld AS (www.quaintworld.no). QuaintWorld leverer i utgangspunktet underholdningstjenester. Utgangspunktet er såkalte Escape Rooms, hvor (normalt fire) mennesker blir låst inne i et rom, og skal komme seg ut i løpet av en time, ved hjelp av spor som de må finne inne i rommet.

QuaintWorld har kjørt hundrevis av slike rom allerede, og er i ferd med å ferdigstille et opplevelsessenter i Oslo. Men slike Escape Rooms er en motebølge, derfor ønsker QuaintWorld å sikre framtida ved å fokusere på nye måter å bruke rommene på.

I utgangspunktet er tankegangen å kunne gi deltakerne testtilbakemelding (NEO-PI), og å bruke observasjonene i escape-rommet som illustrasjon. Jeg trenger studenter som er smarte nok til å skjønne at folk ikke alltid oppfører seg i henhold til hvordan de skårer.

Dette kan naturligvis danne grunnlag for hovedoppgaver, både kvalitative og kvanitative. Psykometrien kan jeg ta meg av, det er studenter som er opptatt av praktisk bruk av personlighetstesting jeg trenger. Studentene får opplæring av meg.

 

Kontaktinfo:

Rolf Lindgren

tlf. 400 61 755

http://www.grendel.no/

 

SAMARBEID MED TO HOVEDOPPGAVESTUDENTER I PSYKOLOGI

Undertegnede, Lene Chr Holum, er psykolog og forsker ved Fafo. Vi holder på å starte opp et forskningsprosjekt, på oppdrag fra UDI, om vurdering av kvalitet på asylintervjuer.

Vi ønsker å knytte til oss to psykologistudenter som kan bidra med å høre på og kode intervjuer i opptak, som et betalt oppdrag, og de kan skrive sin(e) hovedoppgave på materialet.

Vi starter det forberedende arbeidet nå før jul, og med oppstart av arbeidet med lytting/koding fra januar. Gjennomhøring av intervjuer må ferdigstilles i løpet av våren da vi skal ha hele prosjektet ferdig høsten 2022. Jeg ser for meg at skriving av oppgave kan skje parallelt med kodearbeidet og ferdigstilles mot sommeren.

Jeg kan eventuelt være biveileder, og vil uansett være tett på studentene i arbeidet. Det samme vil en av de andre prosjektmedarbeiderne være; Kent Madsen, universitetslektor i rettspsykologi ved Linneuniversitetet i Växjö, Sverige. Han underviser om forhørs- og 

intervjuteknikk, og vil bidra med opplæring av studentene. Prosjektleder er Nerina Weiss, PhD i sosialantropologi/ forsker ved Fafo (Global Studies).

Bakgrunn for prosjektet: UDI har hatt ansvaret for asylintervjuene siden de overtok oppgaven fra Politiets utlendingsenhet i 2001. Under asylintervjuet innhenter UDI dokumentasjon som er helt sentral for å vurdere søknaden om asyl. UDI har lagt ned store ressurser i å gjennomføre asylintervjuer av høy kvalitet og i tråd med anerkjente prinsipper for pålitelig informasjonsinnhenting. De benytter en strukturert, faseinndelt intervjumetode og legger vekt på betydningen av blant annet å etablere god kontakt med søkeren, gi god og tilrettelagt informasjon og innhente informasjon ved bruk av åpne, ikke-ledende spørsmål. Arbeidet med asylintervjuer har hele tiden blitt gjennomgått internt og de har kontinuerlig gjennomført forbedringstiltak. På bakgrunn av arbeidet med kvalitet i intervjuarbeidet, har de også blitt trukket inn i arbeidet som er gjort i European Asylum Support Office (EASO) med å utarbeide opplæringsmanualer og standarder for asylintervju.

I dette prosjektet skal det vurderes om intervjuene har tilstrekkelig kvalitet, og om informasjonen som hentes ut er pålitelig, tilstrekkelig og relevant. Måter å intervjue/samtale på må vurderes, herunder om og hvordan det spørres og evt tas hensyn til traumer og tortur, og om det tas tilstrekkelig hensyn til ulike kulturers kommunikasjonsstil. Det er et omfattende prosjekt, men dette er hovedoverskriftene.

Uten å gå inn på det her, så ser jeg at det er mange aktuelle psykologiske temaer som kan være aktuelle å skrive hovedoppgave om.

Vi skal gå igjennom totalt 50 intervjuer, både kvalitative og kvantitative vurderinger/koding skal foretas. Intervjuer av denne typen er av 5-8 timers varighet. Vi som er forskere i prosjektet skal gjennomgå mange intervjuer selv også, men vi trenger hjelp og det er satt av ca 300 timer for to studenter. Dvs ca 5 fulle ukesverk pr student, men arbeidet kan strekkes ut med f eks tre dager pr uke. Rammene for arbeidet blir vi enige om sammen. Hvordan lytteprosessen skal legges opp, og ferdigstilling av kodeskjema vil vi lande nå før jul. Forskerteamet gjør analysearbeidet, men det vil være rom for studentene til å foreta egne analyser med utgangspunkt i sine valgte problemstillinger, og trekke veksler på våre analyser.

Det faktiske arbeidet må foregå i Fafos kontorer i Borggata da dette er intervjuer med høy grad av sensitivitet.

Spørsmål kan rettes til Lene Chr. Holum på mobil: 90505584 eller på mail: Lch@fafo.no

Med vennlig hilsen

Lene Chr Holum, psykologspesialist/Ph.d/forsker

Emneord: hovedoppgave, psykologi, forskning
Publisert 4. apr. 2017 09:14 - Sist endret 29. sep. 2022 11:21