Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Studieprogrammet har oppstart både høst (august) og vår (januar). Det finnes to forskjellige søknadskoder; én for oppstart høst og én for oppstart vår.

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 941 (høst) og 185 942 (vår)

Studieplasser

120 i året (60 pr semester)

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Vi ber om at søkere setter seg inn i bestemmelsene for skikkethetsvurdering.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest slik den er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Poenggrenser i 2019

  • Kvote for førstegangsvitnemål: 57,1 (høst) og 55,7 (vår)
  • Ordinær kvote: 66,6 (høst) og 65,7 (vår)

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Innpassing i 6-årig studieløp – SVC-PSY
Studenter som ønsker innpassing i profesjonsstudiet 6-årig løp – programkode SVC-PSY grunnet tidligere utdanning i psykologi må søke ordinært opptak via Samordna Opptak.

Det kan søkes om fritak av emner på programmet på grunnlag av tidligere utdanning. En programstudent har ordinært ikke adgang til å ta emner som tilhører et høyere semester enn det semesteret han/hun har kulltilhørighet på.

Unntak: Mulighet til å starte direkte på 2. semester fra og med høsten 2011

En programstudent som har fått opptak på 1. semester kan innen angitt frist søke om å få starte direkte på 2. semester dersom studenten kan dokumentere at han/hun har bestått emner som er like med emnene på 1. semester av profesjonsstudiet. Dette gjelder kun dersom det er ledig plass på 2. semesterkullet. Dette kan PSI normalt ikke vite noe om før i januar/august for hhv. vår- og høstsemester.