Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Studieprogrammet har oppstart både høst (august) og vår (januar). Det finnes to forskjellige søknadskoder; én for oppstart høst og én for oppstart vår.

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 941 (høst) og 185 942 (vår)

Studieplasser

67 (høst) og 60 (vår)

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Vi ber om at søkere setter seg inn i bestemmelsene for skikkethetsvurdering.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest slik den er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning.

Poenggrenser i 2021

  • Kvote for førstegangsvitnemål: 58,3 (høst) og 57,0 (vår)
  • Ordinær kvote: 67,8 (høst) og 66,6 (vår)

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.