Undervisning, praksis og eksamen

Undervisning og læringsformer

Selv om den kunnskapsmengden som kreves til eksamen i all hovedsak finnes i pensum, kan du ikke tilegne deg en allsidig psykologisk skolering og tenkemåte bare ved å lese pensum. Undervisningen er derfor lagt opp med sikte på å integrere teori, metode og praktisk erfaring. Det gis opplæring i form av forelesning, seminar, øvelser, gruppeveiledning og individuell veiledning. Undervisningsform er tilpasset læringsmål for det enkelte emne.

Forelesningene skal gi en oversikt over generelle eller spesielle tema innen teoretisk psykologi, og vil kunne inneholde stoff og synspunkter som er så nye at de ennå ikke er kommet med i lærebøkene. Forelesningene skal kunne sette temaene i sammenheng og stake ut hovedlinjene i de ulike temaområdene.

Seminarene forutsetter større studentaktivitet og tettere oppfølging fra faglærers side. Oppgaveskriving på seminarene knyttet til basalemner skal gi studentene øvelse i disponering av stoff, saklig kritikk og alminnelig diskusjon av tema og problemstillinger.

Forelesninger og seminar sammen med øvelser er de mest anvendte undervisningsformene på basal-og metodeemner.

Undervisningen på kliniske ferdighetsemner foregår stort sett i smågrupper på 12 studenter. Undervisningsformen varierer mellom forelsninger, ulike øvelser som rollespill, videoopptak og avspilling, samtaler og veiledning i gruppe eller individuell veiledning.

En kombinasjon av teori og praksis/praktiske øvelser gir den beste muligheten for å utdype hvordan konkrete observasjoner og erfaringer kan settes i sammenheng med teoretiske forståelser. Det vil også gjøre studenten fortrolig med hvordan teoretiske perspektiver, systematiske observasjoner og praktisk utprøving gjensidig utdyper og beriker det psykologiske kunnskapsstoffet.

Praksis

Praksis gjennomføres på eksterne institusjoner med ekstern veileder godkjent av instituttet, eller på interne klinikker med fast tilsatte eller innleide veiledere. Se utfyllende informasjon om praksis her.

Det gis normalt ikke nytt tilbud om praksisplass eller praktikumsplass dersom man ikke benytter seg av tildelt plass og ikke har gitt beskjed innen permisjonsfristen. Det kan gjøres unntak dersom studenten dokumenterer at særlige hensyn foreligger.

I semesteret forut for emner som inneholder praksisplasser eller praktikumsplasser, er fristen for å søke permisjon 15. mai/1. november semesteret før praksisen starter. For dokumentert sykdom man ikke hadde forutsetning for å vite noe om før denne fristen, gjelder universitetets vanlige frister.

Obligatorisk undervisning

Mange av emnene på programmet har obligatorisk aktivitet. Se emnesidene for mer informasjon.

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamens- og vurderingsformer er forsøkt tilpasset undervisningsform, læringsmål og holdningsmål for det enkelte emne. Det legges også vekt på at studenten skal ha varierte eksamens- og vurderingsformer. I løpet av studiet vil studenten få erfaring med både muntlig eksamen, skoleeksamen, semesteroppgave, oppgitt hjemmeoppgave, gruppepresentasjoner, rapportskriving og vurdering av gjennomført praksis og ferdighetsøvelser.

Profesjonsprogrammet omfattes av Kunnskapsdepartementets forskrift om skikkethetsvurdering i høyre utdanning fastsatt 30. juni 2006.
Rutiner for skikkethetsvurdering ved Psykologisk institutt

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk eller dansk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Gyldighet for undervisning og eksamen

Godkjent obligatorisk aktivitet har en varighet på 3 semestre dersom emnet tilbys hvert semester.

Ved avbrudd i studieløpet kan ikke emner eldre enn 7 år innpasses i studiet med mindre særlige grunner skulle tilsi at godkjenningen kan forlenges.

En programstudent som har vært borte fra profesjonsstudiet i psykologi i mer enn to år sammenhengende, kan etter faglig vurdering pålegges av instituttet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Se forøvrig egen info om forkunnskapskrav som gjelder på programmet.

Tilrettelegging av undervisning

Studiet regnes som hovedbeskjeftigelsen. Arbeids-, forsknings-, økonomiske forhold og bostedsadresse gir ikke grunnlag for å innvilge tilrettelagt undervisning.

Studentforeldre som har omsorg for barn mellom 1 og 10 år har mulighet til å søke tilrettelegging av undervisning. Videre har studenter med nedsatt funksjonsevne etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 mulighet til å søke tilrettelegging av undervisning.

Instituttet kan, hvor det vurderes hensiktsmessig, automatisk plassere studentene på fastsatte grupper i obligatorisk undervisning.

Instituttet vil etter søknad kunne innvilge tilrettelegging av undervisningsaktivitet i form av forhåndsvalg av grupper. Søknad med dokumentasjon må foreligge innen 15. mai for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret. Dersom det ved tidligere søknader er levert dokumentasjon og det søkes på samme grunnlag er det ikke nødvendig å levere samme dokumentasjon flere ganger. Eksempel på dokumentasjon kan være fødselsattest på barn.

Se den enkelte emnebeskrivelse vedrørende forhåndsreservering av praksisplasser. Egne frister gjelder.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. jan. 2020 10:57