Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Du vil etter fullført masterutdanning ha tilegnet deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som fundament for profesjonelt arbeid i det krevende og interessante arbeidsfeltet som omhandler psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer. Du vil også få grunnlag for videre studier på doktorgradsnivå.

Kunnskap

Etter fullført studium vil du

 • ha kunnskap om grunnleggende begreper, teori og forskning innen temaområdene selvmordsforebygging, rus og avhengighet og vold og traumer
 • ha kunnskap om biologiske, psykologiske, sosiale, rettslige og etiske perspektiver innenfor valgt studieretning
 • ha kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og analysestrategier
 • ha kunnskap om etiske utfordringer i forskning knyttet til det psykososiale feltet
 • ha kunnskap om ulike intervensjoner og behandlingsformer

Ferdigheter

Etter fullført studium vil du

 • kunne analysere, evaluere og forbedre praksis ut i fra vitenskapelige metoder
 • kunne planlegge og gjennomføre tiltak rettet mot utviklingsarbeid, forebygging og behandling innen ditt fagfelt i samarbeid med relevante instanser
 • møte mennesker med utfordringer innen valgt spesialisering på en faglig trygg måte

Generell kompetanse

Etter fullført studium vil du

 • kunne vise selvstendig og kritisk vurderingsevne i forhold til eksisterende og ny kunnskap og praksis innenfor fagfeltet
 • være bevisst egne holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet
 • reflektere etisk rundt sentrale problemstillinger, eksisterende forskning og behandling innen fagområdet
 • ha evne til selvstendig og kritisk tenkning rundt kunnskaps- og informasjonskilder, samt gjeldende praksis innen fagfeltet
   
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. des. 2012 11:14