Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Mastergradsprogrammet i psykososialt arbeid hadde siste opptak høsten 2016.

Mastergradsprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer er tverrfaglig sammensatt og forankret ved Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet.

Studiet fører fram til graden Master i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Senter for rus- og avhengighetsforskning, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress samarbeider om studiets faglige innhold.

Alle disse tre fagenhetene har tilknytning til Universitetet i Oslo og driver eget forsknings- og utviklingsarbeid. Enhetene representerer nasjonal spisskompetanse innenfor sine respektive fagområder og tilbyr undervisning og veileding basert på høy faglig kompetanse.

Målsetting

Studiet har som mål å utdanne fagpersonell til å drive praktisk- og vitenskapelig arbeid innen problemområdene selvmordsforebygging, rus- og avhengighetsproblematikk og vold og traumatisk stress. Studentene skal få kompetanse til å forske og utvikle ny kunnskap, samt å gjennomføre evidensbaserte tiltak rettet mot praksisfeltet.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot yrkesgrupper med fullført helse- og/eller sosialfaglig/pedagogisk utdanning av minimum 3 års varighet og som har minst 2 års relevant yrkespraksis. Eksempler på relevante yrkesgrupper vil være:

  • Sosionomer
  • Sykepleiere
  • Pedagoger
  • Politi

Dette er eksempler, og det er flere andre yrkesgrupper som kan søke om opptak.

Omfang og organisering

Studiet er organisert som et deltidsstudium med 120 studiepoeng fordelt over 3 år.

Undervisningen er lagt til hele eller halve ukessamlinger, stort sett i Oslo. De første tre semestre arrangeres to ukesssamlinger per semester. I fjerde semester blir det i tillegg til to ukessamlinger gitt 3 dager undervisning i vitenskapelig metode. I femte og sjette semester arbeider studentene med sin masteroppgave under individuell veiledning. Det arrangeres også et skriveseminar i femte semester, utover dette blir det ikke arrangert felles undervisning i studiets to siste semestre.

I løpet av hver samling vil det være gruppearbeid. Nettbasert læring vil bli benyttet, blant annet i form av diskusjonsgrupper. Alle studenter forutsettes derfor å ha tilgang til internett. All undervisning er obligatorisk.

Programmet tilbyr tre studieretninger:

Finansiering

Studenter på programmet må betale vanlig semesteravgift til UiO og i tillegg betale en studieavgift til Institutt for psykiatri på ca NOK 15 000,- per semester.

Erfaringsmessig er det få som betaler hele studiet med egne midler. Noen får studieutgiftene dekket av sin arbeidsgiver, andre får deler av studiet dekket gjennom stipendordninger. Ved opptak vil studenten forplikte seg til å betale for studiet. Vi anbefaler derfor at søkere undersøker hvilke muligheter som finnes for å få dekket hele eller deler av studieutgiftene.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. juni 2017 11:25