Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer er organisert som et deltidstudium med 120 studiepoeng fordelt over 3 år.

Programmet har emner innen tre studieretninger:

og fellesemner. Studieløpstabellen er gjeldende for studenter som startet på studiet høsten 2011 og senere opptak:

6. semester PSA4090 – Masteroppgave
5. semester PSA4080 – Seminar i oppgaveskriving PSA4090 – Masteroppgave
4. semester Studieretningsemne PSA4050 – Forskningsmetodikk
3. semester Studieretningssemne PSA4050 – Forskningsmetodikk
2. semester PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer Studieretningsemne
1. semester PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Introduksjonsemnet (30 sp) i første studieår er felles for alle programstudenter. Deretter deltar studentene på emner (40 sp) i valgt studieretning og på fellesemnet i forskningsmetodikk (15 sp) Fra 4. semester påbegynnes arbeidet med masteroppgaven (30 sp). Emnene forskningsmetodikk (15 sp) og skriveseminar (5 sp) er direkte knyttet til arbeidet med masteroppgaven. Det gis individuell veiledning eller veiledning i gruppe i forbindelse med skriving av masteroppgaven.

Undervisning

Undervisningen er lagt til hele eller halve ukessamlinger. Det første semesteret arrangeres det to ukessamlinger, tre ukessamlinger det andre semesteret  og to ukessamlinger pluss 2-3 dager ekstra i tredje semester. I fjerde semester blir det en ukessamling og 8-10 hele dager med undervisning fordelt på to uker. I femte og sjette semester arbeider studentene med masteroppgaven under individuell veiledning. I femte semester arrangeres det et skriveseminar som går over 2 dager, ut over dette arrangeres det ikke undervisning i studiets to siste semestre.

Studiet baserer seg på aktiv deltakelse og en veksling mellom teori og praktiske oppgaver på individ og gruppenivå. Det blir tilrettelagt for bruk av varierte undervisningsmetoder tilpasset studentgruppens kompetanse og behov.

Undervisningen foregår kl.09.00-16.30 fra mandag til fredag. Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen (80%). Det forutsettes også at tidspunkt for ankomst og avreise planlegges utenfor undervisningstiden.

Eksamen

Eksamensrett:

  • Fravær fra undervisning ut over 20 % medfører at man kan miste retten til å fremstille seg til eksamen
  • For å få bedømt masteroppgaven må alle de øvrige emnene være bestått
  • For å få bedømt masteroppgaven må studieavgift for alle semestrene være betalt.

Eksamensform:

  • Hvert emne avsluttes med en eksamen som må bestås før fremstillling til eksamen på neste emne
  • Programmet bruker følgende eksamensformer: Skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, prosjektbeskrivelse og oppgaveutkast. Se det enkelte emne for detaljert beskrivelse av eksamensform.

Vurdering:

  • Alle emner bedømmes etter karakterskalaen A-F, bortsett fra de to metodeemnene som bedømmes etter karakterskalaen bestått/ikke bestått.


Les mer om klageadgang, kildehenvisninger og forsøk på fusk i Eksamen ved UiO

Pensum

I studiet inngår 8000 sider pensum. Litteraturlisten over obligatorisk pensum utgjør 4000 sider. De øvrige 4000 sidene er selvvalgt litteratur. Her har den enkelte student anledning til å velge litteratur som samsvarer med egen yrkesfunksjon eller har relevans for masteroppgaven.

Selvvalgt litteratur må oppfylle følgende kriterier:

  • Må være presentert i et av de skandinaviske språk eller engelsk
  • Må være utgitt i bokform, i et tidsskrift som er allment tilgjengelig eller som offentlig publikasjon
  • Må være tilgjengelig i originalversjon
  • Hovedvekten må kunne betraktes som faglitteratur, men inntill 20 % kan bestå av skjønnlitteratur.

Oversikt over pensum/læringskrav finner du på semestersiden for de ulike emner tilknyttet dette studieprogrammet.

Programråd

Programråd, mandat og referater

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32