Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Du vil etter fullført masterutdanning ha tilegnet deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som fundament for profesjonelt arbeid i et krevende og interessant arbeidsfelt. Du vil også få grunnlag for videre studier på doktorgradsnivå.

Kunnskap

Du vil opparbeide deg kunnskap om sentrale problemstillinger innen rus- og avhengighetsproblematikk i et flerfaglig perspektiv.
Du vil lære om

 • historiske, religiøse, filosofiske og kulturelle aspekter ved temaområdene rus og avhengighet sett i sammenheng med kunnskap om selvmord, vold og traumatisk stress
 • risikofaktorer som psykisk lidelse, genetiske og biologiske faktorer, samt relasjonelle og sosiale forhold
 • de ulike rusmidlene: alkohol, narkotika og legemidler, og utbredelsen i bruken av rusmidlene (epidemiologi)
 • medisinske, psykologiske og sosiale konsekvenser ved bruk av rusmidler
 • hvem rusmisbrukeren er, identitet, sårbarhet, risikofaktorer
 • hva misbruk og avhengighet er, og hvordan avhengighet forstås innenfor ulike faglige tradisjoner
 • ulike behandlingstilnærminger til rus og avhengighet
 • sammenhenger mellom rus og psykiske lidelser
 • diagnoser og diagnosesystemer, og ulike modeller for forståelse av rus og psykiske lidelser
 • ulike behandlings/rehabiliterings/omsorgs-tilnærminger ovenfor pasienter med samtidig rusbruk og psykiske lidelser (komorbiditet)
 • organisering av behandlingsfeltet
 • rusreformer
 • hvilke forutsetninger utvikling av kunnskap bygger på
 • anvendte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og analysestrategier innenfor rusfeltet
 • teorier om vitenskap og anvendelse av forskningsresultater

Ferdigheter

Du vil kunne anvende kunnskap til å analysere, evaluere og forbedre praksis, samt møte mennesker med rus- og avhengighetsproblemer på en faglig trygg måte.
Mer spesifikt skal du kunne

 • anvende forskningsbasert kunnskap i sosialfaglige sammenhenger
 • relatere egne erfaringer fra praksisfeltet til forskningsbasert kunnskap
 • informere om ulike rusmidler, og ulike sammenhenger mellom rus og psykiske lidelser
 • gjenkjenne og diagnostisere generell misbruk og avhengighet, ulike rusmidler, og samtidig rusbruk og psykiske lidelser
 • samtale med klienter om bruk av rusmidler og med pasienter om rusbruk og samtidig psykiske lidelser
 • gjennomføre enkle behandlingsintervensjoner ovenfor rusmisbrukende pasienter
 • gjennomføre enkle behandlingsintervensjoner ovenfor ulike grupper av pasienter med rusbruk og psykiske lidelser
 • forstå de ulike behandlingsintervensjonenes (medisinske, psykologiske og sosiale) plass i behandlingen av misbruk og avhengighet, og samtidig rusbruk og psykiske lidelser
 • lage og presentere planer og tiltaksbeskrivelser for faglige utviklingsprosjekter
 • utarbeide en prosjektbeskrivelse og gjøre litteratursøk
 • gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer med støtte fra fagveileder
 • ha innsikt i hvordan en benytter kvantitative og kvalitative analysemetoder
 • presentere data muntlig og skriftlig, og kunne forklare tabeller, diagrammer og tekst
 • lese og diskutere fagartikler kritisk

Generell kompetanse

Du vil

 • kunne vise selvstendig kritisk vurderingsevne i forhold til eksisterende og ny kunnskap og praksis innenfor fagfeltet
 • være bevisst egne holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet
 • reflektere etisk rundt sentrale problemstillinger, eksisterende forskning og behandling innen fagområdet
 • ha evne til selvstendig og kritisk tenkning rundt kunnskaps- og informasjonskilder, samt gjeldende praksis innen fagfeltet
 • beherske faglige uttrykksformer i kommunikasjon og samtale med brukere
 • bli i stand til å samarbeide på tvers av profesjonsbakgrunn innenfor tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. des. 2012 10:16