Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er lagt til hele eller halve ukessamlinger. De første tre semestrene arrangeres det to ukessamlinger per semester, i tredje semester i tillegg to dager for studenter som starter høsten 2011. I fjerde semester blir det en ukessamling og 8-10 hele dager med undervisning fordelt på to uker. Det legges opp til nettbasert oppfølging mellom ukessamlingene.I femte og sjette semester arbeider studentene med masteroppgaven under individuell veiledning. I femte semester arrangeres det et skriveseminar som går over 2 dager, ut over dette arrangeres det ikke undervisning i studiets to siste semestre.
Studiet baserer seg på aktiv deltakelse og en veksling mellom teori og praktiske oppgaver på individ og gruppenivå. Det blir tilrettelagt for bruk av varierte undervisningsmetoder tilpasset studentgruppens kompetanse og behov.

Obligatorisk undervisning

Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen¨og obligatoriske aktiviteter knyttet til hvert emne. Se den enkelte emnebeskrivelse for informasjon om krav til obligatorisk aktivitet.

Undervisningsspråk

Undervisningen gis på norsk.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo. Eller i lokaler tilknyttet Oslo Universitetssykehus

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieretningen gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieretningen inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilken karakterskala som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34