Programmet tar ikke opp nye studenter

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen er lagt til hele eller halve ukessamlinger. De første tre semestrene arrangeres det to ukessamlinger per semester. I fjerde semester blir det en ukessamling og to bolker med 4 hele dager med undervisning. Det legges opp til nettbasert oppfølging mellom ukessamlingene.I femte og sjette semester arbeider studentene med masteroppgaven under individuell veiledning. I femte semester arrangeres det et skriveseminar som går over 3 dager, ut over dette arrangeres det ikke undervisning i studiets to siste semestre.
Studiet baserer seg på aktiv deltakelse og en veksling mellom teori og praktiske oppgaver på individ og gruppenivå. Det blir tilrettelagt for bruk av varierte undervisningsmetoder tilpasset studentgruppens kompetanse og behov.

Obligatorisk undervisning

Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen¨og obligatoriske aktiviteter knyttet til hvert emne. Undervisningen foregår kl.09.00-16.30 fra mandag til fredag. Det forutsettes at tidspunkt for ankomst og avreise planlegges utenfor undervisningstiden.
Se den enkelte emnebeskrivelse for informasjon om krav til obligatorisk aktivitet.

Undervisningsspråk

Undervisningen gis på norsk og i enkelte tilfeller på engelsk.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo. Eller i lokaler tilknyttet Ullevål- eller Aker sykehus.

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk eller dansk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Masteroppgaven og søknad til REK

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal godkjenne alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter før de settes i gang. Det gjelder også for masteroppgaver.

Masteroppgaven og søknad til REK

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. nov. 2015 16:20