Hva lærer du?

Når religion i økende grad gjør seg gjeldende i samfunnsspørsmål, kreves det en økt religionskompetanse på tvers av samfunnsinstitusjoner, enten det gjelder politikk, NGO, religiøse organisasjoner, utdanningssektor eller i dialogarbeid. Kandidater fra RESA skal kjenne til historiske og samtidige faktorer som kommer i spill når man møter problematiske og kontroversielle utfordringer relatert til religiøsitet og religioner i samfunnet. Vi utdanner derfor kandidater som både kan tilnærme seg spørsmål med en kritisk distanse til feltet – et utenfraperspektiv – så vel som å kunne gå inn i spørsmålene – med et innenfraperspektiv – og slik sett bidra til å forme framtidens religionslandskap og samfunn.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor samtidsrettede studier av religion, og særlig innenfor kjønnsteoretiske, hermeneutiske og interreligiøse tilnærmingsmåter til studiet av religion.
 • Kandidaten har bred kunnskap om det religiøse livet i Norge i dag, og de historiske prosessene som har ledet til det religionslandskapet vi møter i dag.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om temaer, teorier problemstillinger og metoder innenfor ett utvalgt samfunnsfag eller geografisk områdestudium.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det fagområdet kandidaten har skrevet bacheloroppgave innenfor («religion og politikk», «kjønn og religion», eller «humanisme sekularitet og religion»).
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet de har fordypet seg i.
 • Kandidaten har kunnskap om faghistorien til fagfeltet religion og teologi, fagfeltets tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

 • Kandidatene skal både å kunne møte religiøse tradisjoner, mennesker og samfunnsutfordringer med religiøse dimensjoner med en kritisk analytisk distanse, og med en inngående forståelse.
 • Kandidaten evner å tilnærme seg og jobbe med religionsrelaterte problemstillinger ut fra perspektiver fra faggrenene interreligiøse studier (forstått som studiet av religioners påvirkning på hverandre og i møte med omkringliggende samfunn) og levd religion (forstått som studiet av hvordan religion faktisk kommer til uttrykk i reelle menneskers liv og samfunn).
 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor feltet de har fordypet seg i og framstille dette slik at det belyser en problemstilling på en relevant måte.
 • Kandidaten beherske relevant faglig terminologi og perspektiver fra religionsfagene for de feltene de har valgt å fordype seg i.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor den grenen av religionsfaget de har valgt å fordype seg i.
 • Kandidaten kjenner til krav om akademisk redelighet, sitat- og kildehenvisninger.
 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. nov. 2019 14:07