Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Fakultetet legger vekt på varierte undervisningsformer og at studentene deltar aktivt i undervisningen. Et særtrekk ved dette studieprogrammet er at det er kort vei mellom undervisere og studenter. Fagmiljøet har markert seg som et av de sterkeste fagmiljøene på sitt felt internasjonalt, og som student på dette programmet blir man del av et større faglig miljø. Studentene får også mer og tettere oppfølging av undervisere på dette programmet enn det som er normalt, både fordi vi mener et godt studie både fordrer sosial så vel som faglig oppfølging og integrering. Fakultetet har i tillegg en universitetslektor som har spesielt ansvar for oppfølging av studentene i det første studieåret, ettersom vi vet overgangen til høyere utdanning kan oppleves som krevende for mange nye studenter. Som del av dette har vi akademisk skrivekurs, opplæring og veiledning i studieteknikk, og mulighet for veiledning én til én.

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarundervisning, oppgaver, veiledning, individuelle presentasjoner og gruppepresentasjoner samt feltobservasjon.

Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For å nå dette målet er det utviklet tilbud og tjenester på programmet etter prinsipper om universell utforming. Dette betyr at det tas hensyn til spesielle lærings- og tilretteleggingsbehov så godt som mulig allerede ved semesterstart. Eksempelvis vil pensumlitteraturen på flere emner kunne tilbys som data- og lydfiler, og noen forelesninger sendes over nettradio og podcast. Gjennom nettbaserte, virtuelle klasserom på Canvas legges det til rette for kommunikasjon mellom lærer og student og studenter imellom.

Obligatorisk undervisning

Alle emner har arbeidskrav som må gjennomføres før man kan gå opp til eksamen. Arbeidskravene kan være i form av obligatorisk fremmøte i undervisningen, fremlegg i gruppeundervisning og skriftlige innleveringer.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. nov. 2019 14:23