Namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo

Ebba Rysst Heilmann er namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo og arbeider med saksbehandling innen sikring av pengekrav.

Ebba Rysst Heilmann forteller at rettssosiologiens samfunnsvitenskapelig tilnærming til juridiske problemstillinger har gitt henne nyttig kompetanse som hun daglig anvender i sine arbeidsoppgaver. Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere rettssosiologi?

Jeg søkte på masterprogrammet i rettssosiologi fordi dette favnet hele spekteret av hva jeg hadde studert tidligere (kriminologi/ sosialantropologi/kjønnsteori). Det som fikk meg spesielt interessert i masterprogrammet var hvordan rettssosiologien belyser viktige og aktuelle problemstillinger knyttet til rettigheter, hvordan samfunnet påvirker lovverket og hvordan lovverket faktisk blir brukt i dag. For meg innebar dette en mulighet til å belyse satte, juridiske systemer som ikke tidligere er blitt forsket på. Master i rettssosiologi gav meg muligheten til å sette meg inn i juridiske problemstillinger med en samfunnsvitenskapelig kritisk tilnærming. I og med at masterprogrammet har få plasser, får en som student mulighet til tett samarbeid med ansatte på instituttet. Det å kunne diskutere med så mange faglige dyktige folk over en lav sko har vært gull verdt. Dette bidro til stor grad av trivsel og til å føle at det du gjorde var viktig.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

I og med at jeg hadde studert i veldig mange år hadde jeg bygget meg opp lite jobbrelatert erfaring. Jeg tenkte fort at jeg måtte legge listen litt lavere enn hva jeg egentlig var komfortabel med, men at det viktigste for meg var å få erfaring. Jeg startet å jobbe som konsulent i namsfogden høsten 2013 og jobbet meg relativt fort opp i stillingen jeg i dag har.

Hva tror du er de viktigste faktorene til at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror mastergraden hadde stor betydning for at jeg fikk jobben. Rettssosiologi er jo på en måte en hybrid mellom samfunnsvitenskap og juss og jobben i Namsfogden handler i stor grad om juridiske problemstillinger. I tillegg legges det stor vekt på personlig egnethet da vi ofte møter folk i vanskelige livssituasjoner. Da er det viktig å være serviceinnstilt, empatisk og samtidig konsekvent.  

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Arbeidsoppgavene mine er saksbehandling innen sikring av pengekrav. Det vil si at Namsfogden i Oslo har mulighet til å tvangsinndrive misligholdt gjeld. Videre innebærer dette å behandle innsigelser, klager på namsmannens avgjørelse og endring av avgjørelser. I tilfeller må klager sendes til videre behandling i Tingretten, da forbereder jeg klagen som skal sendes dit. I disse klagene legges namsmannens synspunkt frem hvor det i det videre blir avsagt avgjørelse i Tingretten. Arbeidsoppgavene som nevnt suppleres med behandling av telefonhenvendelser og skrankehenvendelser hvis nødvendig. 

Hva jobber du med akkurat nå?

I det siste har jeg jobbet med å behandle klager. Det er mest klager på utleggstrekkets størrelse, hvor saksøkte ønsker at namsmannen skal reduserer trekk i lønn/ytelser fra NAV. Da må man ofte bruke mer tid på den enkelte sak og vurdere dokumentasjon som er sendt inn og hvorvidt klagen skal få medhold eller ikke. Dette kan være krevende med tanke på at det er mennesker i vanskelige økonomiske situasjoner og livssituasjoner. I disse tilfellene får man ganske godt innblikk i personers livssituasjon. Som namsfullmektig må man ta konkrete skjønnsmessige beslutninger basert på forelagt dokumentasjon. Vi er selvsagt bundet opp av gjeldende lovverk, men mange tilfeller må vi også benytte oss av rettspraksis på feltet. Når jeg jobber med klager har man mer kontakt med saksøkte/saksøker enn i vanlig saksbehandling, noe jeg syns er både spennende og krevende.

Hvordan bruker du utdanningen fra rettssosiologi i jobben din, og hva er det viktigste du lærte på studiet?

I utgangspunktet er jeg interessert i juridiske institusjoner og hvordan disse fungerer i praksis. Jeg skrev om spesialisering i norske domstoler, det vil si graden av spesialisering av dommere internt i domstolene, og hvorvidt denne spesialiseringen blant dommere bør intensiveres. Med dette som utgangspunkt kan Namsfogden i Oslo ses på som en spesialisert juridisk institusjon innenfor feltet tvangsfullbyrdelse/gjeldsordning. Namsfogden i Oslo fungerer også som kompetansesenter for andre namsmenn. Sett på den måten er dette absolutt innenfor mitt faglige interessefelt. I beslutningene vi fatter er det rom for både redegjørelse, kritisk tenkning og skjønnsmessige vurderinger. Master i rettssosiologi har gitt meg mulighet til å utvikle disse evnene og i tillegg være oppvakt på hva vi i Namsfogden faktisk holder på med. Spørsmål knyttet til effektivitet og rettssikkerhet, bruk av lovverket og menneskers møte med rettsvesenet utpeker seg spesielt med tanke på sentrale temaer innenfor rettssosiologien. Dette er temaer som jeg stort sett forholder meg til i alle arbeidsoppgavene jeg har per i dag.

Hva er dine beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Få relevant arbeidserfaring i løpet av de to årene på master er nok mitt heteste tips. Da mener jeg egentlig å få en fot innenfor et sted du kunne tenke deg å jobbe etter endte studier. Det er ikke unikt å ha mastergrad i arbeidsmarkedet lenger. Da må man finne andre måter å skille seg ut på. Også må man bruke tid på å skrive en skikkelig god søknad.

Publisert 2. feb. 2016 14:22 - Sist endret 4. feb. 2016 16:58