Programmet tar ikke opp nye studenter

Støtte fra ISS til feltarbeid i utlandet

Studenter på masterprogrammet i samfunnsgeografi kan søke instituttet om støtte til delvis dekning av utgifter ved feltarbeid i utlandet

Hva kan du få støtte til?

Feltarbeidet må ha en varighet på minimum 4 uker og maksimalt 8 uker. Det innvilges ikke støtte til feltarbeid som allerede er fullført. For at det skal gis støtte, må prosjektbeskrivelsen holde et høyt faglig nivå, og det planlagte feltarbeidet må være gjennomførbart. Hvis det er mange søkere, vil søknadene rangeres etter disse to kriteriene. Budsjettsituasjonen vil til enhver tid være avgjørende for antall søknader som blir innvilget.

Feltarbeidsstøtten kan kun benyttes til å dekke reise- og oppholdsutgifter. Støtten du får tildelt kan ikke benyttes til å dekke utgifter til mat (kostpenger) eller innkjøp av AV-utstyr eller båndopptaker.

Søkere er pliktige til å informere om man også søker om, eller har fått innvilget, støtte fra andre stipender.

Det er en forutsetning at alle som reiser på feltarbeid har en gyldig reiseforsikring og at Utenriksdepartementes offisielle reiseråd til en hver tid følges.

Søknaden

Søknadsfrist er 7. april.

Søknaden må inneholde:
1. Problemstilling
2. Metode
3. Teori 
4. Budsjett
5. Framdriftsplan (husk å spesifisere om du velger SGO4080 eller SGO4090)
6. Navn på veileder
7. Referanseliste

Søknaden skal ikke overstige 8 sider (alt inkludert), og sendes til studiekonsulenten.

For din sikkerhet

For at vi skal kunne hjelpe deg mens du er på reise, er det viktig at du fyller ut UiOs egenerklæringsskjema for studieopphold i utlandet.

 

Publisert 22. aug. 2012 10:54 - Sist endret 30. mars 2017 12:58