Samferdselsrådgiver

Ine Gjellebæk jobber som samferdselsrådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Foto:privat

1. Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk min nåværende jobb gjennom en vanlig søknadsprosess og intervjurunde.

2. Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror jeg fikk tilbud om jobben på grunn av min interesse, masteroppgave og relevante arbeidserfaring. Jeg har hatt to sommerjobber hos Vegdirektoratet, og var ansatt i en midlertidig stilling hos Jernbaneverket, da jeg ble innkalt på intervju hos fylkeskommunen.

Masteroppgaven min handlet om makt og avmakt i transportpolitikken, og gjennom dette arbeidet fikk jeg en god forståelse for relasjonen mellom politiske beslutninger og faglige anbefalinger.

3. Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for fylkesveger, kollektivtrafikk og transportløyveforvaltning i fylket. Forvaltningen av disse ansvarsområdene skjer gjennom politisk styring fra fylkestinget, og hovedutvalget for samferdsel.

Som ansatt i samferdselsavdelingen er min hovedarbeidsoppgave å legge frem saker og gi faglige anbefalinger for fylkespolitikerne.

4. Hva jobber du med akkurat nå?

Nå for tiden jobber jeg med å aktualisere mål og strategier for fylkesvegnettet, og utarbeide nye handlingsprogram for bade fylkesveger og kollektivtransport i fylket.

Handlingsprogrammene gjelder for fire år av gangen, og bestemmer hvilke tiltak og investeringer som skal skje på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i perioden fremover. Det er et større arbeid som løper over lengre tid og som involverer flere aktører.

Det er både spennende og utfordrende å skulle være med på oppfølgingen av overordnede mål og legge til rette for økt bruk av sykkel, gange og kollektivtrafikk i Buskeruds byområder.

5.Hvordan bruker du utdanningen fra ISS i jobben din?

Fordypningen i bygeografi og arbeidet med masteroppgaven har vært spesielt nyttig. Gjennom denne fordypningen har jeg fått en forståelse for forholdet mellom makt og fagkunnskap, noe som ofte kommer til uttrykk i de politiske prosessene jeg arbeider og planlegger innenfor.

Ellers vil jeg trekke frem den mer generelle kompetansene man får gjennom mastergraden, slik som gode skriftlige egenskaper og analytiske evner, som viktige i denne jobben.

6.Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Mitt beste tips er å ta kontakt med potensielle arbeidsgivere og få til et slags samarbeid om masteroppgaven. På denne måten skaffer en seg kontakter og en fot innenfor arbeidslivet

Publisert 27. apr. 2016 10:35