Hva lærer du?

Årsenheten i samfunnsøkonomi gir deg en bred innføring i samfunnsøkonomi. 

Kunnskap

Du skal:

 • Kjenne godt til et bredt spekter av økonomiske begreper
 • Kunne redegjøre for noen grunnleggende modeller og teorier om hvordan forbrukere og bedrifter opptrer, hvordan markedene fungerer, og hvordan knappe ressurser kan utnyttes på en effektiv måte.
 • Kunne redegjøre for noen grunnleggende modeller og teorier om sammenhengen mellom sentrale makroøkonomiske størrelser som samlet verdiskaping, arbeidsledighet, inflasjon og rentenivå.
 • Ha kjennskap til forutsetningene disse modellene bygger på og kunne redegjøre for noen av de viktigste implikasjonene av modellene.
 • Kunne redegjøre for hvordan penge- og finanspolitikken virker.
 • Videre kunnskapsmål avhenger av hvilke emner som velges. Studenter som velger ECON2130 - Statistikk 1 vil også få kjennskap til grunnleggende statistiske metoder, forstå statistiske begreper og kjenne muligheter og begrensninger for å trekke statistiske slutninger.

Ferdigheter

Du skal:

 • Kunne bruke relevante modeller til å presisere og analysere samfunnsøkonomiske spørsmål.
 • Kunne bruke relevante modeller for å analysere virkningen av økonomisk politikk. 
 • Kunne finne fram til og vurdere relevant fagstoff for å belyse ulike problemstillinger.

Generell kompetanse

I tillegg gir årsenheten også mer generell kompetanse, som

 • Evne til skriftlig og muntlig formidling av kunnskap og faglige resonnementer
 • Respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • Evne til selvstendig arbeid og til organisering av eget arbeid innenfor gitte frister
Publisert 4. sep. 2017 13:09 - Sist endret 22. nov. 2017 15:33