Signe Howells feltarbeidsstipend

Signe Howells feltarbeidsstipend er opprettet med det formål å oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den ”vestlige” verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi. Stipendets størrelse er på kr 20 000,- og lyses ut årlig. Søknadsfrist er 15. desember.

Krav til søkere:

  • Søker må være mastergradsstudent ved et av de fire norske universitetsinstituttene.
  • Feltarbeidet skal utføres som en mikrostudie i et samfunn der studenten kan fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte
  • deltagende observasjon. Det vil si at studenten må bosette seg i samfunnet og strebe etter å leve som befolkningen og delta i deres gjøremål.
  • Feltarbeidet skal ha en varighet på minimum seks måneder.
  • Problemstillingen skal ta for seg et sentralt antropologisk tema.

Søknaden skal inneholde:
1.Kort søknadsbrev (1-2 sider)
2.Prosjektbeskrivelse (inntil 10 sider)
3.Utskrift av karakterer fra høyere utdannelse (kan ettersendes)
4.CV

CV/Søknad og alle vedlegg (PDF-format)sendes elektronisk i en epost som merkes med ’Feltarbeidsstipend’ til Norsk antropologisk forening


Utlysningstekst
 

Publisert 6. juni 2012 14:28 - Sist endret 14. okt. 2015 09:43