Hva lærer du?

Masterprogrammet i sosialantropologi gir deg spisskompetanse innenfor et kjerneområde som for eksempel politiske og økonomiske prosesser, flerkulturelle samfunn, tilpasning til klimaendringer, globale styringsprosesser og lokal respons. I tillegg får du inngående kjennskap til samfunnsvitenskapelig forskning innen en region.

Programmet er bredt anlagt og legger opp til stor fleksibilitet i valg av empirisk og teoretisk fordypning, med mulighet for å ta studiepoeng i språk. Det er stor variasjon i undervisningsformene som aktivt utnytter mulighetene i nettbasert læring. Du vil ved programmets slutt ha gjennomført et stort, selvstendig forskningsprosjekt hvor du selv har utformet problemstilling, funnet relevant teori og levert en ferdig vitenskapelig analyse.

Kunnskap

 • Du kan finne og bruke relevant teori til å analysere komplekse sosiale prosesser
 • Du har detaljert empirisk kunnskap innen regionen du jobber i
 • Du har detaljert kunnskap om tidligere og nyere forskning innen din teoretiske og empiriske fordypning
 • Du har inngående kjennskap til kvalitativ metode og deltakende observasjon

Ferdigheter

 • Du kan tilegne deg ny kunnskap på en systematisk måte og formulere relevante problemstillinger på et høyt nivå
 • Du kan planlegge og gjennomføre et selvstendig vitenskapelig forskningsprosjekt
 • Du kan utforme skriftlige forskningsrapporter i henhold til vitenskapelige kriterier
 • Du kan planlegge og gjennomføre selvstendige forskningsopphold og etablere kontakt med informanter og relevante forskningsmiljø
 • Du kan utarbeide relevante intervjuguider og spørreskjemaer

Generell kompetanse

 • Du kan håndtere store mengder informasjon og sile ut relevant data tilpasser arbeidsoppgaven
 • Du kan gjennomføre forsknings- og utredningsarbeid på en selvstendig måte
 • Du kan håndtere forskningsetiske problemer i henhold til vitenskapelige verider som rasjonalitet, etterrettelighet og presisjon
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. des. 2017 13:11