Minoritetsrådgiver

Vibeke jobber i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Foto: privat.

Vibeke Hoem oppfordrer til å skrive masteroppgave på oppdrag fra en organisasjon eller et direktorat som du kan tenke deg å jobbe i.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Da jeg var ferdig utdannet sosialantropolog jobbet jeg en tid som forskningsassistent ved CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), som var det forskningsprogrammet jeg hadde vært tilknyttet til i masterperioden.

Samtidig hadde jeg i flere år ved siden av masteroppgaven arbeidet som mentor i MiFA (Mangfold i fokus i akademia) der jeg jobbet for å motivere minoritetsungdom til å velge høyere utdanning. Via en kollega i MIFA ble jeg tipset om at de søkte etter minoritetsrådgivere som skulle jobbe i forhold til handlingsplanen mot tvangsekteskap (2008-2011) med både veiledning av minoritetsungdom i enkeltsaker, men også på systemnivå. Dette syntes jeg var en perfekt kombinasjon.

Etter å ha vært på informasjonsmøte om stillingene søkte jeg, og ble innkalt til en kunnskapstest. Deretter fulgte to intervjurunder med blant annet rollespill der vi fikk prøve oss som minoritetsrådgivere i praksis i en sak som omhandlet tvangsekteskap. I intervjuene brukte jeg mye av erfaringen fra arbeidet i MiFA og arbeidet med masteroppgaven som omhandlet norsk-pakistanske og norsk-tyrkiske unge kvinner i skjæringspunktet mellom individuelle ønsker og kollektive tradisjoner.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Min hovedarbeidsoppgave er å arbeide forebyggende mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt alvorlige begrensninger av unges frihet. Dette består i å veilede minoritetselever i enkeltsaker, som i tillegg til frykt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan inneholde vanskelige forhold hjemme, utfordringer knyttet til det å ha en flerkulturell identitet, eller bare at de trenger noen å snakke med noen rundt ulike valg som for eksempel utdanning eller ekteskap.

Jeg veileder også lærere, rådgivere og helsesøstre i saker som omhandler tvangsekteskap og relatert problematikk, samt i ulike flerkulturelle utfordringer som skolene møter i hverdagen.

I tillegg bidrar jeg med kompetanseheving, og utarbeider kompetansehevingstiltak som workshops, seminarer og undervisningsopplegg for skolesektoren og samarbeidspartnere, samt nettverksarbeid mot aktuelle partnere i offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå utarbeider jeg et opplegg med seks workshops som jeg skal ha ansvaret for til høsten for en forberedende klasse med minoritetsspråklige elever, med kort botid i Norge, som skal gå ettårig forberedende kurs på skolen jeg arbeider ved.

Hovedtema for workshopene er kulturforståelse, rettigheter og verdivalg. Målet med workshopene er å gi elevene faglig så vel som praktisk kunnskap for å styrke deres mulighet til å kunne ta selvstendige valg i fremtiden. I tillegg ønsker jeg å fremme et ressursperspektiv for å oppmuntre dem til å se mulighetene i sin situasjon.

I tillegg arbeider jeg med å informere om hva jeg konkret kan bidra med, også for andre skoler i regionen, siden jeg er den eneste minoritetsrådgiveren i Bærum.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Arbeidet og erfaringene fra masteroppgaven og feltarbeidet har jeg fått mye bruk for.  At jeg er ansatt i et direktorat, men arbeider fysisk på en videregående skole, gjør at jeg hele tiden må veksle mellom ulike miljøer med ulike kulturelle koder. Erfaringen fra feltarbeidet med å opparbeide tillit og tilpasse seg, samt være fleksibel, er noe jeg derfor bruker mye av i hverdagen.

I tillegg går mye av hverdagen min ut på å kartlegge, ved og blant annet se og observere skolens, miljøet eller andre offentlige instansers behov, for deretter å finne ut av hva slags tiltak og aktiviteter man kan sette i gang. Dette gjør at jeg har fått mye erfaring i å bruke sosialantropologien i praksis.

I de fem årene jeg har vært ansatt som minoritetsrådgiver har jeg arbeidet ved to veldig ulike skoler, en skole i bydel Alna med høy andel minoritetsungdom og en skole i Bærum med lav andel minoritetsungdom. Disse to skolene har ulike utfordringer og prosjektene jeg setter i gang må tilpasses deretter.

I likhet med arbeidet med masteroppgaven krever det å arbeide selvstendig på denne måten at man hele tiden må strukturere dagene sine, prioritere og å sette opp mål for hva man ønsker å få gjennomført.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Først og fremst å være engasjert i studietiden og gjøre noe ved siden av studiene, som for eksempel frivillig arbeid der du kan utvikle deg, få erfaring, nettverk og selvtillit.

Når du skal velge tema for masteroppgaven velg noe du er interessert i faglig, men tenk også på arbeidslivet. Skriv gjerne på oppdrag fra en organisasjon eller et direktorat du senere kanskje ønsker å arbeide i, da får du kontakter og et ben innenfor. Vær synlig og hardtarbeidende, vis at du er engasjert og interessert!

Publisert 28. mai 2013 15:22 - Sist endret 4. jan. 2017 13:58