Vitenskapelig assistent

Marit Eline jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

Foto: Institutt for samfunnsforskning

Marit Eline Lervik Christensen jobber blant annet med forskningskommunikasjon.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Rett og slett ved å sende inn søknad på en stilling som var utlyst på vanlig måte. Jeg ble kalt inn på intervju og fikk kort tid etterpå tilbud om stillingen. Jeg var fast ansatt et annet sted på det tidspunktet, og egentlig ikke på jobbjakt. Det er derfor ikke sikkert jeg hadde plukket opp utlysningen dersom jeg ikke hadde fulgt arbeidsgiver i sosiale medier.

Med erfaring fra forskningsassistanse, kommunikasjonsrådgivning og journalistikk følte meg svært truffet av utlysningsteksten og søkte umiddelbart.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg er en del av likestillingsforskningsmiljøet ved Institutt for samfunnsforskning, hvor jeg både assisterer i forskningsprosjekter og har ansvar for forskningskommunikasjon. Jeg arrangerer faglige og populærvitenskapelige seminarer og debatter, skriver kronikker, og har ansvar for mediehåndtering, nettside og sosiale medier. Felles for dette er at det handler om å kommunisere fag med ulike publikum.

I tillegg er jeg redaksjonssekretær for bokutgivelsene fra likestillingsforskningsmiljøet, samarbeider med kollegene mine om etablering og vedlikehold av nasjonale faglige nettverk, og assisterer i pågående forskningsprosjekter. Nå skal jeg for eksempel gå i gang med dokumentanalyse og bistå i utforming av en surveyundersøkelse, som undersøker likestilling i næringslivets toppledelse. Det er spennende å utvide metodekompetansen utover deltakende observasjon, dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer som jeg anvendte i arbeidet med masteren min. Det er veldig lærerikt og faglig bevisstgjørende å jobbe med kolleger fra ulike disipliner.

Hva jobber du med akkurat nå?

Nå har jeg akkurat kommet tilbake fra en nasjonal fagkonferanse som var veldig inspirerende og nyttig å delta på. Der holdt jeg en presentasjon av likestillingsforskningsmiljøet og snakket med folk fra ulike forskningsmiljøer rundt omkring i landet. Nå skal jeg følge opp noen av disse samtalene med møter.

Ellers skal jeg sammen med kollegene mine sette sammen fagprogrammet til en forskerkonferanse vi skal ha om en måned, samt følge opp forskerne som skal delta. Jeg skal også forme mediebudskapet til et nært forestående populærvitenskapelig seminar, og gå i gang med arbeidet med surveyen. Blant annet.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Feltarbeidet ga blant annet god trening i selvstendig prosjektstyring samt det å gjennomføre hver enkelt oppgave og del uten å miste fokus på helheten og det større målet. Denne evnen er nyttig for ikke å se seg blind på verken skog eller trær i en hektisk arbeidshverdag!

Sosialantropologien gir også god trening i å tenke kritisk rundt tatt for gitte måter å gjøre ting på, man har rett og slett erfart at det finnes flere mulige veier til målet enn den ens egen ryggmargsrefleks foreslår. Dette er nyttig når man etterstreber effektive og formålstjenlige måter å organisere prosesser på.

I jobben min stilles det krav til at jeg kan ta inn store mengder kompleks informasjon på kort tid, og jeg skal gjerne kommunisere den videre på en forståelig måte - til ulike publikum. Årene på SVs lesesaler har gitt meg trening i det førstnevnte, mens feltarbeidet og arbeidserfaring har gitt trening i sistnevnte.

Feltarbeidet blant personer med et annet morsmål enn norsk har gjort meg bevisst på hvor viktig det er med klarspråk og tydelig, publikumstilpasset kommunikasjon. I et fag hvor man forholder seg så tett til de menneskene som er i utvalget, og denne kontakten er så til de grader toveis, tvinges man dessuten hele tiden til å kommunisere faget sitt på en konkret måte som ikke er fagintern. Dette er nyttige erfaringer når man jobber med forskningskommunikasjon og veksler mellom akademiske og populærvitenskapelige formater.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Med mindre du søker en jobb som er rettet inn mot akkurat den regionen eller det temaet du gjorde feltarbeid innenfor, ville jeg jobbet med å synliggjøre den videre relevansen av din samfunnsvitenskapelige og sosialantropologiske mastergrad. Min erfaring er som nevnt at feltarbeidet er helt sentralt her.

Ellers tror jeg det er lurt å benytte studietida til å teste ut hva man liker å drive med, gjennom forskjellige frivillige verv og ulike deltidsjobber. Slik utprøving handler ikke bare om å bygge en attraktiv CV for arbeidsgiver, men vel så mye om å bli bevisst på hvem du er, hva du liker å jobbe med, hvordan du liker å jobbe, hvilke roller du trives i og hva som skal til for at du skal ha det bra i en jobb. Den bevisstheten kan kanskje få deg til å søke på noe ikke "alle" søker på, i tillegg til at du kan argumentere på en mer overbevisende og treffsikker måte i søknad og på jobbintervju.

Publisert 11. nov. 2013 09:50 - Sist endret 4. jan. 2017 13:57