Programmet tar ikke opp nye studenter

SAI studiestipend

Sosialantropologisk institutt har opprettet et stipend for gjøre det lettere for masterstudenter å reise på feltarbeid.

Hvordan søke?

Søknaden leveres samtidig som du leverer prosjektbeskrivelsen.

Hvis du søker på våren leveres/sendes søknaden til instituttet (merkes "SAI stipend").

Hva skal være med i søknaden?

  • Ved søknad om støtte til feltarbeid:
  •  Andre søknader skal inneholde:
    • søknadsskjema (odt)
    • en redegjørelse for prosjektet/ekskursjonen/konferansen
    • budsjettoverslag der særlig reise- og oppholdsutgifter blir spesifisert

Søkeren plikter å oppgi hvorvidt, og fra hvilke institusjoner eller fond, det er søkt om eller mottatt andre stipendmidler.

Når er søknadsfristen?

På høstsemesteret sammenfaller søknadsfristen med innlevering av prosjektbeskrivelsen for masterstudenter, vanligvis i midten av november.

På vårsemesteret er fristen 15. mai.

Søknaden vurderes hvis og etter at søker har bestått SOSANT4110 og SOSANT4120 (eller SOSANT4010 og SOSANT4100). I de tilfeller hvor SOSANT4120 Prosjektbeskrivelsen må leveres på nytt er det den versjonen som leveres til den felles søknadsfristen som ligger til grunn for vurderingen. Det er ikke anledning til å legge oppdatert versjon til søknaden etter fristen.

Hva kan det søkes om støtte til?

Støtte til dekning av reise/oppholdsutgifter til:

1) Feltarbeid for masterstudenter

2) Konferanse/seminardeltagelse, der studenten fortrinnsvis skal holde et innlegg med utgangspunkt i masteroppgavens tema.

3) Ekskursjoner/studieturer med et klart faglig innhold.

Det forutsettes at studenten ikke har andre stipendmidler, evt. meget utilstrekkelige andre stipendmidler, til dekning av ekstraordinære utgifter knyttet til datainnsamlingen. Det er anledning til å søke støtte både til igangsatte og framtidige prosjekter. Prosjektet må imidlertid ikke ligge mer enn ett år tilbake i tid.
 

Hvor mye kan du søke om?

Det kan gis opptil kr. 15 000 per student. SAI studiestipend gis kun en gang per student for feltarbeid.
 

Hvordan rangeres søkerne?

Rangeringen av søknaden og vurderingen av den enkelte søknad skal være basert på prosjektets faglige kvalitet, samt behovet for ekstra midler til dekning av reise-/oppholdsutgifter og spesielle utgifter til datainnsamling. Tildelingen er avhengig av antall søkere og tilgjengelige midler på budsjettet. For å få innvilget søknaden må prosjektet holde god faglig kvalitet, samt kunne dokumentere eller sannsynliggjøre reelle utgifter.

For ekskursjoner og konferansedeltagelse vil det vanligvis bare være aktuelt å bevilge et mindre støttebeløp (toppfinansiering). Det vil kun unntaksvis gis støtte til konferansedeltagelse uten framlegging av eget innlegg.
 

Hvordan får du utbetalt stipendet?

Tildelingsbrevet av stipend er å regne som et verdipapir. Ta godt vare på det!

For å få utbetalt stipendet må du sende følgende til instituttet (merkes "SAI-stipend"):

 

Spørsmål knyttet til utbetalingen?

Økonomikonsulent Sara Faiza Malloul er å treffe på epost: s.f.malloul@sv.uio.no

 

Andre stipendutlysninger

Signe Howells feltarbeidsstipend (Norsk antropologisk forenings nettside)

Falkenbergstipendet (Norsk antropologisk forenings nettside)

Andre stipend ved UiO

Oslo-forskning

Masterstipend ved Norsk Senter for Menneskerettigheter

Masterstipend ved Institutt for Forsvarsstudier

Publisert 6. juni 2012 14:29 - Sist endret 29. aug. 2018 12:13