Hva lærer du?

Antropologien er opptatt av alt som har med menneskets liv å gjøre. På bachelorstudiet vil du lære om hvordan mennesker lever sammen i små og store samfunn over hele verden. Du vil lære å stille spørsmål til ting som mange tar for gitt, som våre verdier, oppførsel og vaner, og dermed bedre forstå ulike mennesker og deres måter å leve på.

Du vil lære om hvordan mennesker opplever og tilpasser seg klimaendringer, globalisering, konflikter og fattigdom gjennom å studere så forskjellige temaer som religion, politikk, makt, økonomi og slektskap. I antropologien er vi opptatt av å se slike temaer i en større sosial sammenheng for å forstå hvordan mennesker klarer å skape mening i en verden i stadig endring. Gjennom studiet får du en bredere forståelse for hva det vil si å være menneske, hva er det vi har til felles og hva er det som gjør oss så ulike?

Kunnskap

 • Du har kjennskap til den kulturelle variasjonen i verden 
 • Du har innsikt i globale endringsprosesser og hvordan disse påvirker små og store samfunn
 • Du har kjennskap til antropologiske tilnærminger, metodiske så vel som analytiske, til sosiale prosesser i alt fra små grupper til store multinasjonale selskap
 • Du har grunnleggende innsikt i former for makt og hvordan disse analyseres
 • Du har inngående innsikt i den antropologiske forskningen som er knyttet til en valgfri region
 • Du har grunnleggende kjennskap til relevante fagbegrep, metoder og teorier for å analysere kollektiv og individuell adferd
 • Du har innsikt i tidligere antropologiske arbeider og hva som kjennetegner trender i nyere antropologi
 • Du har kunnskap om hva etnografisk feltarbeid er og etiske problemstillinger knyttet til dette

Ferdigheter

 • Du kan finne fram og orientere deg i relevant faglitteratur
 • Du kan formulere relevante antropologiske problemstillinger og operasjonalisere dem metodisk
 • Du har evnen til kritisk tenkning rundt sosiale prosesser og relasjoner mellom individer og sosiale strukturer
 • Du kan analysere og kommunisere sosiale prosesser skriftlig og muntlig
 • Du kan jobbe selvstendig og i grupper med problemstillinger i samfunnet
 • Du kan bruke teori for å analysere enkle sosiale prosesser
 • Du kan på en konstruktiv måte forholde deg kritisk og selvstendig til fagtekster
 • Du kan organisere, planlegge og gjennomføre et eget skriftlig prosjekt

Generell kompetanse

 • Du har utviklet en spørrende og nysgjerrig holdning til mangfold i verden
 • Du har utviklet en god evne til å analysere samfunnsfaglige problemstillinger på en helhetlig måte
 • Du har opparbeidet en grunnleggende forståelse for hvordan man skal nærme seg andre samfunn på en respektfull måte
 • Du har god innsikt i og forståelse av de metodiske aspekter ved etnografisk forskning og av forskningsetiske problemstillinger
 • Du kjenner de grunnleggende reglene for kildebruk og hvordan disse praktiseres
 • Du kan praktisere vitenskapelige verdier som rasjonalitet, respekt for andre synspunkter, etterrettelighet og presisjon
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. okt. 2021 11:41