Masteroppgavestipend

Regler for dekning av utgifter i forbindelse med masteroppgaven i sosiologi

Det tildeles stipend etter en avsatt budsjettpost som vedtas av Instituttstyret ved ISS hvert år.
Tildeling av stipend skjer på grunnlag av en faglig vurdering av prosjektet det søkes støtte til. Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn det er midler til vil prosjektene rangeres etter:

 1. Kvalitet på prosjektbeskrivelse
 2. Normert studietid
 3. Fagets spesialiseringstemaområder

Det er anledning til å søke støtte både til igangsatte og framtidige prosjekter. Prosjektet må imidlertid ikke ligge mer enn ett år tilbake i tid.

OBS! Søkere er pliktige til å informere om man også søker om, eller har fått innvilget, støtte fra andre stipender.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august.

Det kan søkes om støtte til:

1) Reisestøtte i forbindelse med datainnsamling

Det tildeles ikke støtte for å dekke kost eller utstyr som kan brukes etter studiet er fullført (f eks kamera og opptaksutstyr).

Bevertning eller lignende til informanter som takk for deltakelse i prosjektet innvilges det heller ikke støtte til.

2) Ekstrautgifter i forbindelse med datainnsamling

Det tildeles støtte i forbindelse med kjøp av datasett eller andre utgifter i forbindelse med datainnsamling.

Bevertning eller lignende til informanter som takk for deltakelse i prosjektet innvilges det ikke støtte til. Det gis heller ikke støtte til transkribering.

3) Konferanser og seminardeltagelse som er direkte knyttet til tema i masteroppgaven

Støtte gis fortrinnsvis til studenter som skal presentere papers eller som kan dokumentere annen aktiv deltagelse. Det vil kun unntaksvis gis støtte til konferansedeltagelse uten framlegging av eget innlegg.

4) Støtte til språkvask

Hvis du skriver masteroppgave på et språk som ikke er ditt morsmål, kan du få støtte til språkvask. Dette gjelder ikke studenter som skriver på engelsk.

Har du dysleksi kan du også få støtte til språkvask. Bekreftelse på dysleksi-diagnose fra logoped eller spesialpedagog må legges ved søknaden.

Søknadsprosess

Hvordan søke

Fyll ut søknadsskjema

For søknad om støtte etter punkt 1) eller punkt 2) skal søknaden inneholde følgende:

 1. En begrunnelse for hvorfor, og på hvilken måte utgiftene er viktig for gjennomføringen av masteroppgaven.
 2. Godkjent prosjektbeskrivelse fra prosjektseminaret (SOS4050)
 3. Budsjett
 4. Fremdriftsplan
 5. Navn og ev anbefaling fra veileder

Ved søknad om støtte til konferanse/seminardeltagelse må søknaden inneholde:

 1. Navn og ev anbefalingsbrev fra veileder
 2. En begrunnelse for hvorfor, og på hvilken måte utgiftene er viktig for gjennomføringen av masteroppgaven.
 3. Budsjett

Ved søknad om støtte til språkvask må søknaden inneholde:

 1. Navn på språkvasker og kompetanse.
 2. Ved dysleksi: bekreftelse på dysleksi-diagnose fra logoped eller spesialpedagog må legges ved søknaden.

Utbetaling av støtten

Støtten utbetales i etterkant av utført feltarbeid/språkvask/deltagelse på konferanse/seminar. Støtten utbetales med andre ord ikke på forhånd. For å få refundert beløpet må du sende inn følgende til studiekonsulenten for sosiologi:

 1. Svarbrev på søknaden
 2. Utfylt refusjonsskjema som du får av studiekonsulent ved innvilget søknad
 3. Originale kvitteringer. Ved innvilget stipend for reisestøtte må det også legges ved bankkontoutskrifter som bekrefter betalt flybillett, hotellopphold, husleie, eller lign.

Stipendtildelingen er gyldig i ett semester etter at den er innvilget og du må ha levert refusjonsskjema med kvitteringer mot slutten av semesteret du søker støtte for (i midten av november for høstsemesteret og 1. juni for vårsemesteret).

Publisert 6. juni 2012 14:38 - Sist endret 10. apr. 2018 15:03