Hvorfor velge dette programmet?

Masterprogrammet i sosiologi gir deg en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og utstyrer deg med grundige kunnskaper om moderne samfunn og dets virkemåte. Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering. Gjennom undervisningsemner og masteroppgaven oppøver studenter praktisk analytisk kompetanse som er nyttig i mange typer senere yrkesroller.

Sosiologi gir deg kunnskap om en rekke samfunnsforhold, samtidig som du utfordres til å se samfunnet du er en del av, fra ulike perspektiv og teoretiske retninger. Sosiologiens formål er å studere ulike sosiale enheters utvikling, indre oppbygging og virksomhet. Sosiologer er opptatt av å forstå samspill og konflikt, interesse- og maktforhold innen og mellom sosiale enheter. Sosiologer studerer ulike typer gruppers og samfunns egenart.

På masterprogrammet i sosiologi har du mange muligheter for spesialisering, både ved å følge et spesialiseringsemne og gjennom arbeidet med masteroppgaven. Du kan for eksempel spesialisere deg i studiet av:

  • Ulikhet: klasse, kjønn og etnisitet
  • Arbeid og organisasjon
  • Avvik
  • Nære relasjoner i endring
  • Kultur
  • Velferdsstaten

Masterprogrammet i sosiologi har en helhetsorientering som gjør deg særlig egnet for å analysere og bidra til å løse ulike samordningsproblemene som oppstår mellom ulike sektorer i et moderne service- og organisasjonssamfunn. Noen eksempel på tema tidligere masterstudenter i sosiologi har skrevet oppgave om er: forståelser av drap, maktforhold i Den norske kirke, debatten om privatisering av Statoil, barns rettigheter, kulturformidling i minoritetsfamilier, ungdommers bruk av mobiltelefon, bruk av internett i skolen.

De sosiologiske forskningsmiljøene har stått for flere pionerprosjekter innen norsk samfunnsvitenskap, for eksempel maktutredningene, levekårsundersøkelsene, kvinneforskningsprogrammene og de første systematiske arbeidslivsstudiene i Norge. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har kontakter med en rekke forskningsinstitusjoner og som masterstudent i sosiologi kan du søke om å få tildelt ekstern veileder ved disse institusjonene, i tillegg til intern veileder ved instituttet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. jan. 2021 11:11