Tilbakeføringskoordinator

Magnhild jobber i kriminalomsorgen.

Foto: privat

Magnhilds jobb som tilbakeføringskoordinator går ut på å sikre at innsatte og domfelte får ivaretatt sine rettigheter under straffegjennomføring.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bli statsviter. Men underveis skjedde det noe, og jeg forelsket meg i sosiologien. Jeg tror jeg valgte sosiologi fordi det åpnet opp for å analysere og se mekanismene i de mest hverdagslige situasjoner. Det var ikke noe jeg la fra meg på lesesalen, men noe jeg kunne bruke hele tiden, og reflektere over i ulike situasjoner. For min egen del var avvikssosiologien og kriminologien spesielt spennende. Jeg skrev til slutt hovedoppgave om pårørende til drapsdømte. Studietiden var selvfølgelig krevende, men nå tenker jeg tilbake på det som et eneste stort privilegium.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Det var en ordinær søknadsprosess, der stillingen ble utlyst og jeg søkte.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

-  Jeg har arbeidssted ved friomsorgens kontor i Molde, men arbeider også i to fengsler i fylket. Min jobb går ut på å sikre at det finnes system og organisering som gjør at innsatte og domfelte får ivaretatt sine rettigheter under straffegjennomføring. Jeg koordinerer tiltak både internt i kriminalomsorgen og opp mot ulike samarbeidspartnere. Det er mye forvaltningssamarbeid i jobben, og jeg representerer kriminalomsorgen i møter med andre instanser.

Jeg har faglig ledelse ved regionskontoret i Bergen og inngår i et team i regionen der vi samarbeider mye. Noen ganger jobber vi på tvers av ansvarsområder, og fordeler arbeidsoppgaver etter hva vi er gode på. Jeg arbeider på både lokalt og regionalt nivå. Det er en allsidig jobb, som også innebærer en del reising.

Hva jobber du med akkurat nå?

- For tiden er det mange samarbeidsmøter som skal planlegges, gjennomføres og følges opp. Jeg jobber også med å fornye samarbeidsavtaler med kommuner, gjennomfører workshops med de kommunene vi har avtale med, og deltar i ulike arbeidsgrupper med våre samarbeidspartnere. For oss er det ønskelig at vi samarbeider best mulig både i forkant av og under straffegjennomføring.

Ellers er det prioriterte oppgaver å få NAV-veiledere på plass i fengslene i fylket, implementere ny strategi for arbeidsdriften i fengslene, og utvikle nye rutiner for informasjon til domfelte i forkant av straffegjennomføring. Jeg har også ansvar for å behandle forskningssøknadene som kommer inn til vår region.

Hva har du tidligere jobbet som?

- Min første jobb etter endt utdanning var ved Fretex Elevator, en soningsinstitusjon som også tilbyr arbeidstrening. Deretter flyttet jeg til Molde hvor jeg først jobbet i kommunen.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Avvikssosiologien og kriminologien har gitt meg en bakgrunnskunnskap som jeg har tatt med meg inn i jobben og som jeg hele tiden bygger videre på. Sosiologien har også gitt meg evne til raskt å sette meg inn i nye problemstillinger med en analytisk tilnærming.

Jobben stiller store krav til selvstendighet, og jeg tror studiene har bidratt til å gjøre meg trygg på mine egne vurderinger.

Som sosiolog er jeg glad i å sette ting i system. Blant annet har jeg vært med på å skrive en strategi for arbeidet med tilbakeføring i Kriminalomsorgen region vest. I dette arbeidet fikk vi legge faglig og teoretisk grunnlag for den jobben som skal gjøres i vår region, samtidig som vi følger det opp i praksis.  

Kriminalomsorgen har et tydelig samfunnsoppdrag, noe som gir klare føringer for virksomheten. Jobben gir meg mulighet til å analysere hvordan vi løser oppgavene våre, og komme med forslag til andre måter å gjøre ting på. Arbeidsgiveren min gir meg stor frihet og oppmuntrer meg til å bidra med det jeg er god på. For noen uker siden fullførte jeg tilleggsutdanning i innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Forhåpentligvis kan jeg også bruke dette i jobben i en tid hvor vi står foran store omstillinger.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Fordyp deg i tema som er interessante og relevante for de du ønsker å arbeide med.

Som masterstudent har du en unik mulighet til å sette deg inn i og tilby ny kunnskap om et tema som kan være av stor interesse for potensielle arbeidsgivere.

Som sosiolog vil du også ha en allsidighet og analytiske evner som en arbeidsgiver vil ha stor nytte av.

 

 

Publisert 15. feb. 2017 15:18 - Sist endret 23. sep. 2021 16:42