Ungdomskoordinator

Thov jobber i Konfliktrådet.

Foto: privat

Sosiologiske perspektiver knyttet til ulikhet og (ungdoms)kultur som Thov Midtsund Nordbø har tilegnet seg i løpet av sosiologistudiet har gitt ham en økt forståelse for hvorfor noen «ramler utpå», mens andre holder seg streite. Dette kommer godt med i jobben han har nå med unge lovbrytere.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg hadde preferanse for å studere noe som minnet om nittitallets O-fag, men at det ble sosiologi var egentlig litt tilfeldig. Jeg minnes at jeg endret prioritet på Samordna opptak minutter før fristen gikk ut - fra noe sosialfaglig på høyskolen i Bergen til sosiologi på Blindern. Jeg er glad for at mangelen på impulskontroll førte meg til hovedstaden. Dels fordi jeg er værsjuk, men også fordi sosiologistudiet satt meg i kontakt med en veldig mange flotte mennesker og - ikke minst - gav meg en utdannelse som kvalifiserer meg til en rekke jobber.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Jeg søkte på stillingen via jobbnorge.no. Der finner man alle de statlige stillingene. Jeg var gjennom et gruppeintervju med case, samt et annengangsintervju. Det er alltid vanskelig å lande en strategi med hensyn til intervjusituasjonen. Jeg fikk tilbakemelding på at jeg lyktes godt med å formidle hvordan min personlige egnethet og fagkompetanse kunne nyttiggjøres i Konfliktrådets arbeid.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

- Først og fremst må man sørge for å sende en søknad som trigger arbeidsgiver interesse. Jeg ble en aktuell kandidat fordi jeg lyktes med å kommunisere at jeg kjente til Konfliktrådets kjerneverdier og arbeidsområder, samt hvorfor akkurat jeg, med min bagasje, ville passe godt i den aktuelle stillingen. Med hensyn til intervjusituasjonen vil jeg anbefale nyutdannede sosiologer til følgende; les deg grundig opp på hva slags kompetanse bedriften ønsker, overbevis arbeidsgiveren om at du brenner for fagfeltet, og tillat deg å «lolle» litt dersom anledningen byr seg.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

- Jeg forvalter to straffereaksjoner som er myntet på mindreårige lovbrytere. Mitt hovedanliggende er å koordinere det tverretatlige samarbeidet som følger med dette. Blant annet leder jeg en gruppe (KOG) bestående av ledere fra politiet, påtalemyndighet, kriminalomsorg og barnevern. Her skal det utføres egnethetsvurdering av siktede, mindreårige ungdommer. Den aller viktigste oppgaven er imidlertid å sette sammen et oppfølgingsteam og en god ungdomsplan til de ungdommene som blir idømt eller ilagt straffereaksjonene. Hensikten er å forebygge ny kriminalitet og tilrettelegge for at mindreårige som har havnet på skråplanet får støttespillere rundt seg som kan bidra til å endre et negativt atferdsmønster. Det er også andre spennende arbeidsoppgaver som tilfaller stillingen, deriblant gjenopprettende møte mellom lovbryter og fornærmet.

Hva har du tidligere jobbet som?

- Som nyutdannet sosiolog skrev jeg en fagrapport for Frelsesarmeens rusomsorg omhandlende tilreisende rumenske rom i Norge. Parallelt tok jeg småoppdrag som vitenskapelig assistent for sosiologiprofessor, Willy Pedersen. Deretter jobbet jeg drøye 2 år som veileder i en arbeidsinkluderingsbedrift. I tillegg viser CV’en min til to korte engasjementer i Oslo kommune, henholdsvis som førstekonsulent i NAV og som IPS-konsulent i et tverrfaglig prosjekt på Lovisenberg DPS.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Gjenopprettende prosesser, selve fundamentet i Konfliktrådet, har åpenbare linker til Nils Christies’ arbeid og øvrig interaksjonsteori. Som sosiologistudent ble jeg veldig opptatt av avvikssosiologi fordi sosial ulikhet gir seg utslag i menneskers valg og levesett - og særlig påfallende hva angår kriminalitet. Som nevnt jobber jeg hovedsakelig med unge lovbrytere. Sosiologiske perspektiver knyttet til ulikhet og (ungdoms)kultur har relevans for min arbeidshverdag. Enkelt sagt gir det meg en økt forståelse for hvorfor noen «ramler utpå», mens andre holder seg streite.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Det er ikke akkurat mangel på samfunnsvitere. Jeg tror et godt tips er å spisse masteroppgaven sin mot noe man er hypp på å jobbe med. Relevant deltidsjobb, øvrige verv og nettverk er også åpenbare tips. For den gjengse sosiolog vil jeg også anbefale å nedjustere kravene til sin første «voksenjobb». Særdeles få blir seniorrådgivere/prosjektledere i offentlig sektor eller ideelle organisasjoner uten arbeidserfaring.

Publisert 15. feb. 2017 15:19 - Sist endret 17. des. 2018 13:46