Spesialiseringsemner i sosiologi: Individuell, skriftlig eksamensoppgave

I spesialiseringsemnene i sosiologi skal du levere en individuell, skriftlig oppgave i tillegg til skoleeksamen. Denne oppgaven og skoleeksamen vurderes samlet. Begge eksamensdeler vil til sammen utgjøre den endelige karakteren i emnet.

I bedømmelsen av oppgaven legges det vekt på:

 • om oppgaven lanserer og holder seg til en problemstilling som faller innenfor området som det aktuelle emnet dekker
 • om oppgaven behandler et materiale. Materialet kan være empirisk i en eller annen forstand, eller det kan være rent teoretisk
 • om oppgaven viser bruk av pensumlitteraturen. (Det skal gjøres bruk av pensumlitteraturen, men det er også mulig å trekke inn annet, relevant pensum).
 • om oppgaven er drøftende når det gjelder teorien og det eventuelle empiriske materiale som blir benyttet.

For å bestå oppgaven må kandidaten vise noe sosiologisk forståelse av området emnet dekker, i noen grad kunne drøfte teorier, begreper og empirisk kunnskap, og i noen grad kunne kople begreper til hverandre og til materialet som blir benyttet.

Praktisk informasjon om oppgaven

 • Oppgaven skal ha et omfang på 2000 ord +-10%
 • Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2
 • Oppgaven skal ha et sammendrag på ca. 10 linjer først i oppgaven
 • Sett inn sidetall i oppgaven
 • Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt"
 • For retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver
 • På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå:
  1. Oppgavens tittel
  2. Emnets og faglærers navn
  3. Innleveringsdato og sted
  4. Kandidatnummer
  5. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og eventuelle vedlegg regnes ikke med)

Innlevering av oppgaven

Den individuelle eksamensoppgaven skal leveres i Inspera, i pdf-format.

Publisert 18. mai 2016 13:58 - Sist endret 19. mars 2020 11:15