Fagspesifikke karakterbeskrivelser for sosiologi

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for sosiologi. (Reviderte beskrivelser, godkjent i Nasjonalt fagråd for sosiologi, november 2004)

 

Karakter Generell kvalitativ beskrivelse Fagspesifikk beskrivelse - Bacheloremner Fagspesifikk beskrivelse - MA-emner Fagspesifikk beskrivelse - MA-oppgave
A - Fremragende Fremragende presentasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Kandidaten viser et høyt kunnskapsnivå, en særdeles god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og en meget god forståelse for emnets sosiologiske problemområde. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes sikkert, selvstendig og reflektert i drøfting av oppgitte oppgaver til eksamen og i undersøkelser for egne hjemmeoppgaver. Drøftingen bæres oppe av analytiske problemstillinger, framstillingen er klart resonnerende og argumentativ. Korrekt bruk av referanser og kildehenvisninger. Fremragende prestasjon som viser brede og solide kunnskaper om emnet samt evne til kritisk reflektert og/eller original anvendelse av disse. Fremragende prestasjon som utmerker seg, ikke bare med brede og solide kunnskaper, men også mht. presentasjon, analyse, metodiske ferdigheter og/eller originalitet.
B - Meget god Meget god prestasjon
Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
Kandidaten viser en meget god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og en god forståelse for emnets sosiologiske problemområde. Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes selvstendig i drøfting av oppgitte oppgaver til eksamen og i undersøkelser for egne hjemmeoppgaver. Framstillingen er resonnerende og argumentativ. Korrekt bruk av referanser og kildehenvisninger. Meget god oversikt over emnet. Demonstrerer også god forståelse for og selvstendig anvendelse av kunnskaper innen emnet. Meget god prestasjon som hever seg over gjennomsnittet hva angår kunnskaper, analyse, presentasjon og/eller metodiske ferdigheter.
C - God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. Kandidaten viser en ryddig og god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum) og en ganske god forståelse av emnets sosiologiske problemområde. Relevante begreper, teorier og empirisk kunnskap brukes i drøftingen av oppgitte oppgaver til eksamen og i undersøkelser for egne hjemmeoppgaver. Besvarelsen viser svakheter når det gjelder presisjon i begrepsbruk og evne til analytisk anvendelse av kunnskapen, sosiologisk resonnement og argumentasjon. God prestasjon som viser god oversikt over emnets kunnskapsstoff. God prestasjon. Klar problemstilling og sammenheng mellom problemstilling, teoritilnærming, metodevalg, analyse og konklusjoner.
D - Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Kandidaten kan gjøre greie for deler av den emnerelevante litteraturen (pensum), men viser usikkerhet i forståelsen av emnets sosiologiske problemområde. Besvarelser preges av gjengivelse og i liten grad drøfting av teorier, begreper og empirisk kunnskap, samt upresis og til dels feilaktig begrepsbruk. Nokså god prestasjon, men viser ujevne kunnskaper eller lite faglig selvstendighet. Nokså god prestasjon. En ellers god oppgave som enten viser svak indre sammenheng eller andre klare mangler.
E - Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Kandidaten viser noe kunnskap om, men en svært mangelfull oversikt over emnerelevant litteratur (pensum). Viser også en svak forståelse av emnets sosiologiske problemområde. Begreper og teorier er til dels feilaktig gjengitt. Ingen relevant drøfting av oppgitte problemstillinger. Tilstrekkelig prestasjon som innfrir minimumskravene sett i forhold til emnets læringsmål, men heller ikke mer. Tilstrekkelig prestasjon. Oppgaven viser tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, men har store svakheter teoretisk eller empirisk.
F - Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Kandidaten har kun svært overflatisk oversikt over den emnerelevante litteraturen (pensum), og viser store hull i kunnskapen om emnets sentrale temaer. Prestasjon som ikke oppfyller minimumskrav i forhold til emnets læringsmål. Prestasjon som ikke oppfyller fagets minimumskrav teoretisk, empirisk og/eller etisk. Prestasjon som ikke oppfyller minimumskrav i forhold til emnets læringsmål. Prestasjon som ikke oppfyller fagets minimumskrav teoretisk, empirisk og/eller etisk.

 

Publisert 6. juni 2012 14:36 - Sist endret 14. jan. 2013 13:46