Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Studiet består av en emnegruppe på 60 studiepoeng som på forskjellig vis skal støtte opp under arbeidet med en masteroppgave på 60 studiepoeng. Studiet gir til sammen 120 poeng.
Av de 60 poengene som ikke omfattes av oppgaven, må minimum 50 poeng være språklige emner. Av disse 50 poengene må 30 eller mer komme fra emner i italiensk språk:

Inntil 20 studiepoeng kan hentes fra Språkprogrammets liste over fellesemner, se fellesemneoversikten

10 studiepoeng kan hentes fra ikke-språklige italienskemner, altså litteraturemner på masternivå. Det forutsettes at deler av emnegruppen er direkte relevant for arbeidet med masteroppgaven. Masteroppgaven, ITA4190 – Masteroppgave i italiensk språk (videreført) gir uttelling på 60 poeng. Den påbegynnes i studiets andre semester og ferdigstilles i løpet av tredje og fjerde semester.
Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer, for eksempel innen syntaks, semantikk, morfologi og fonologi, oversettelse, kontrastiv analyse, fremmedspråksinnlæring, fonologisk variasjon, språkhistorie og språk og samfunn. Oppgaven skrives på italiensk og har et omfang på 70-100 sider (à 2300 tegn).

Følgende er et forslag til studieløp ved studieretning for italiensk språk:

4. semester ITA4190 – Masteroppgave i italiensk språk (videreført)
3. semester ITA4103 – Moderne italiensk språk: tekstanalyse eller ITA4101 – Italiensk språkhistorie ITA4190 – Masteroppgave i italiensk språk (videreført)
2. semesterFellesemne på språkprogrammet ITA4102 – Moderne italiensk språk 1 eller ITA4104 – Moderne italiensk språk 3 ITA4190 – Masteroppgave i italiensk språk (videreført)
1. semesterFellesemne på språkprogrammet ITA4101 – Italiensk språkhistorie eller ITA4103 – Moderne italiensk språk: tekstanalyse Emne i italiensk litteratur
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Studieretningen gir mulighet for utenlandsopphold ved flere universiteter, blant annet finnes det Erasmus-avtaler med Bologna, Roma La Sapienza, Roma PIO V, Genova og Torino. Det arbeides for å gjøre det mulig at inntil 30 poeng som er reservert for emner i italiensk språk, kan avlegges ved ett samarbeidende universitet i utlandet. Dersom studenten ønsker å være to semestre (60 studiepoeng) ved et utenlandsk lærested, kreves det at han eller hun arbeider med masteroppgaven på full tid det ene semesteret, og har fått anvisninger før utreise.


Studieretningen åpner for deltidsstudier i den forstand at du kan velge å ta mindre enn full arbeidsbyrde hvert semester. Se regler for deltidsstudier m.m. her

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33