Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Studiet er bygd opp av desse elementa:

Masteroppgåva er eit sjølvstendig vitskapleg arbeid. Ho tel 60 studiepoeng og skal vera på 80 til 100 sider. Ho kan ha form av ein monografi eller ei artikkelsamling, og skal vera ein kombinasjon av empiri og teori, men hovudvekta kan leggjast anten på beskriving av eit materiale eller ha ei meir teoretisk vinkling. Er oppgåva samansett av fleire mindre delar, skal dei einskilde delane ha ein klar tematisk samanheng.

4. semesterEitt emne à 10 sp NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap
3. semester NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap
2. semester NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap To emne à 10 sp
1. semester NOR4100 – Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap eller LING4101 – Språkvitenskapens vitenskapsteori To emne à 10 sp
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

I tillegg til emna ovanfor, tilbyr Institutt for lingvistikk og nordiske studium desse valfrie emna på masternivå:


Dei fleste emna ovanfor finst òg som fordjupingsemne på bachelornivå (NOR2100-serien). Har du teke eit slikt emne, kan du ikkje ta det på nytt som emne i mastergraden.

Desse emna kan òg veljast:

Deltidsstudium vil vera mogleg. Søknad om deltidsstudium (minst 50 % per studieår) sender du til programmet.

Undervisnings- og evalueringsformer vil variera frå emne til emne.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 13:23