Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

På denne studieretningen undervises det hovedsaklig på norsk. Enkelte av de fordypningsspesifikke emnene undervises på engelsk, fransk, tysk eller russisk.

I løpet av studiet vil du møte undervisningsformer som forelesning, seminarer, grupper og "klasserom" på nett der pensum gjennomgås og muntlige, skriftlige og andre ferdigheter oppøves. Undervisningsformene seminar, gruppe og nettbaserte "klasserom" forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Et visst antall obligatoriske aktiviteter, herunder skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, praktiske og teoretiske tester, må godkjennes før du kan gå opp til eksamen.

Undervisningen vil normalt bare utgjøre en mindre del av tiden du forventes å bruke på studiet. I din egen beskjeftigelse med emnene inngår bl.a. lesning av pensum og forberedelse til undervisningen og påfølgende etterarbeid. Det er nesten en forutsetning for å lykkes på denne studiretningen, at du danner kollokviegrupper med dine medstudenter der dere drøfter innholdet i pensum og undervisning. Gå til de enkelte emnebeskrivelsene for å se hvordan undervisningen er lagt opp.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Vurdering/eksamen er de prøvene som danner grunnlaget for fastsettelse av karakteren (A-F eller bestått/ikke bestått). Prøvene kan være muntlige eller skriftlige. Eksempler på muntlige vurderingsformer er muntlig eksamen eller prøveforelesning. Eksempler på skriftlige vurderingsformer er semesteroppgave eller mappe som du arbeider med over flere uker i løpet av semesteret, eller tre dagers hjemmeeksamen eller skoleeksamen mot slutten av semesteret. En mappe består av minst to arbeider/prøver. Gå til de enkelte emnebeskrivelsene for å se hvilken vurderingsform som brukes.

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieretningen gis eksamensoppgavene på norsk, engelsk, fransk, tysk eller russisk (avhengig av fordypningspråk). Eksamensbesvarelsen skal være på norsk eller evt. på fordypningspråket. Emnebeskrivelsene gir mer detaljert informasjon om språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieretningen inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilken karakterskala som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:32