Hva lærer du?

Masterprogrammet i statsvitenskap gir deg faglig spisskompetanse innenfor ett eller flere av statsvitenskapens kjerneområder: internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, politisk teori og forskningsmetode og statistikk.

Programmet er bredt anlagt og tilbyr stor fleksibilitet i valg av fordypningsområder, variasjon i undervisnings- og vurderingsformer, og anledning til å gjennomføre en større avsluttende vitenskapelig undersøkelse med selvvalgt problemstilling.

Kunnskaper

 • Du har detaljert empirisk kunnskap og kan anvende relevante teorier innen dine fordypningsområder.
 • Du kan analysere politiske enkeltbeslutninger, spesifikke hendelsesforløp, utviklingsprosesser og årsaksmekanismer.
 • Du har solid forståelse for vitenskapsteori, herunder kausalitet og generalisering.
 • Du har inngående kjennskap til avanserte metodiske verktøy, og du kan vurdere deres egnethet for å analysere en konkret problemstilling.

Ferdigheter

 • Du kan tilegne deg ny kunnskap og informasjon på en rasjonell, systematisk og kritisk måte.
 • Du kan integrere kunnskap fra forskjellige kilder og fagområder, og du kan anvende din kunnskap på nye områder.
 • Du kan utforme og analysere samfunnsvitenskapelige problemstillinger på et avansert nivå.
 • Du kan arbeide selvstendig, har god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og evne til kritisk refleksjon.
 • Du kan stille presise forskningsspørsmål, utvikle et forskningsdesign, operasjonalisere variabler og analysere data ved hjelp av både kvalitative metoder og kvantitative analyseteknikker.
 • Du kan rapportere resultater fra undersøkelser i henhold til krav til vitenskapelig etterrettelighet og presentasjon.

Generell kompetanse

 • Du kan praktisere vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon og etterrettelighet.
 • Du kan håndtere etiske problemstillinger som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater.
 • Du kan gjennomføre større og mindre forsknings- og utredningsarbeid på en selvstendig og målrettet måte.
 • Du kan gjøre en selvstendig kvalifisert vurdering av andres arbeid, gi konstruktive tilbakemeldinger, og kritisk vurdere tilbakemeldinger på eget arbeid.
 • Du kan orientere deg i store mengder informasjon og vurdere dens faglige relevans for en konkret arbeidsoppgave.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. mars 2017 12:43