Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiet i sykepleievitenskap er samlingsbasert over to år slik at det kan kombineres med jobb. Undervisningen skjer i ukesamlinger. De obligatoriske emnene utgjør seks ukesamlinger per semester. Det stilles krav om selvstendig arbeid mellom samlingene. Undervisningen på de fleste av emnene tas opp på podcast og gjøres tilgjengelig for studentene. De to siste semestrene er satt av til arbeid med masteroppgaven på 60 studiepoeng. Det er også mulig å ta enkeltemner på dette programmet.

Studieløpstabell - heltid

4. semester SYKVIT4400 – Masteroppgave
3. semester SYKVIT4400 – Masteroppgave
2. semester SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del Valgfrie emner SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse
1. semester SYKVIT4013 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag Valgfrie emner SYKVIT4021 – Forskningsprosessen SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp - deltid for studenter som startet før høsten 2017

Det er mulig å avtale deltidsstudier for en periode. Deltidsstudenter følger samme undervisning som heltidsstudentene, men tar færre emner per semester. Ta kontakt med studiekonsulenten for informasjon.

8. semester SYKVIT4400 – Masteroppgave
7. semester SYKVIT4400 – Masteroppgave
6. semester SYKVIT4400 – Masteroppgave
5. semester SYKVIT4400 – Masteroppgave
4. semester SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse
3. semester SYKVIT4021 – Forskningsprosessen SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del
2. semester SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis Valgfrie emner
1. semester SYKVIT4013 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag Valgfrie emner
  5 studiepoeng 5 studiepoeng 5 studiepoeng

Årsplan

Her finner du oversikt over ukesamlingene per emne. Detaljerte timeplaner med aktiviteter publiseres på hvert emnets semesterside. Detaljerte timeplaner med aktiviteter publiseres på hvert emnets semesterside.Det kan forekomme endringer i timeplanen, følg derfor timeplanene på semstersiden når disse er publisert i slutten av november for vårsemesteret og slutten av mai for høstsemesteret.   

Obligatoriske emner

De øvrige emnene kan byttes ut av emner med tilsvarende nivå og kvalitet fra andre institutter/institusjoner, også utenfor Norge.

Valgfrie emner

Studentene må velge to av fordypningsemnene som tilbys ved masterstudiet. Det er mulig å velge to emner på samme semester.

Våren

Høsten

Fordypningsemnene er knyttet opp mot de aktuelle satsingsområdene for forskning ved avdelingen og vil kunne endre seg dersom avdelingens forskningsfokus endrer seg. Det er også mulig å velge elektive emner ved andre studieprogram ved UiO.

Valgfrie emner ved instituttet

Alle programstudenter ved instituttet kan søke om opptak til tilgjengelige emner for HELSAMs masterstudenter, og søke om å få dem innpasset som valgfrie emner i utdanningen sin.

Masteroppgaven

Du kan velge tematikk som ligger utenfor avdelingens satsningsområder for forskning. Imidlertid kreves det at avdelingen har kapasitet og kompetanse til å gi veiledning på det valgte temaet for masteroppgaven, eller at ekstern veileder benyttes etter avtale med avdelingen.

Du søker om tildeling av veileder til masteroppgaven i forbindelse med undervisningen i SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse . Tildeling av veileder vil skje mot slutten av vårsemesteret. Eksamensbesvarelsen i sistnevnte emne utgjør selve prosjektbeskrivelsen som danner grunnlag for videre arbeid med masteroppgaven.

SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del dekker kvalitativ og SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del kvantitativ metode. I forkant av dette undervisningsemnet har du også gjennomgått emnet SYKVIT4021 – Forskningsprosessen med en bred innføring i metodeproblematikk. Et utdypet tilbud i dataanalyse vil bli gitt i forbindelse med masteroppgaveseminarene.

Din problemstilling og dine metodiske spørsmål, blir fulgt opp i forbindelse med obligatorisk deltakelse på masteroppgaveseminarene.

Den sterke integreringen av undervisning i emner sammen med masteroppgaven, og et tydelig fokus på skrivetrening gjennom de obligatoriske undervisningsemnene, gir deg gode forutsetninger for å produsere en selvstendig og god masteroppgave.

Masteroppgaven og søknad til REK

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal godkjenne alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter før de settes i gang. Det gjelder også for masteroppgaver.

Gjennomføring av masterstudiet

Det legges opp til varierte undervisningsformer, inklusive forelesninger, seminarer, gruppearbeid, nettbasert undervisning og muntlig fremlegg. Det vil legges til rette for problembasert undervisning der det er hensiktsmessig. Det legges vekt på at du skal opparbeide deg muntlig og skriftlig formidlingstrening, også på engelsk.

Det inngår en eller flere former for vurdering i alle emner. Vurderingen kan være prosessorientert og/eller resultatorientert. Det legges vekt på vurderingsformer som understøtter din læring og som gir deg tilbakemelding underveis. Alle eksamensoppgaver gir deg en viss valgfrihet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i sykepleievitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Innpassing/godkjenning av utdanning

Dersom du har emner fra andre læresteder både i og utenfor Norge, kan du søke om å få bruke de i graden din. Søknad om innpassing sendes gjennom nettskjema. Søknadsfristene er 1. september og 1. februar

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33