Programmet tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

 • 15. april

Du kan søke om å få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars. Vi oppfordrer søkere som trenger permisjon fra jobb for å ta dette studiet til å søke om tidlig svar.

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

15

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

 • generell studiekompetanse
 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • en faglig fordypning fastsatt av programmet
 • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

 • Treårig utdanning i sykepleie

Tilleggskrav

 • Offentlig godkjenning som sykepleier i Norge.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

I tillegg til ovennevnte krav må du dokumentere dette

 • Autorisasjon - offentlig godkjenning som sykepleier i Norge
 • Karakterutskrifter/vitnemål av eventuell relevant tilleggsutdanning

Rangering av søkere

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser, rangeres søkerne på grunnlag av gjennomsnittet av karakterer i grunnutdanningen, med tilleggspoeng for relevant utdanning.

Det gis 1 tilleggspoeng for 60 studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget. Det kan maksimalt gis 2 tilleggspoeng. Bare studieenheter med minst 10 studiepoeng kan regnes med som tilleggspoeng.

 • Det gis ikke tilleggspoeng for praksis.
 • Relevant tilleggsutdanning tatt i de siste 10 år, for enheter på minst 10 studiepoeng, kan gi tilleggspoeng.

Summen av karakterpoeng og tilleggspoeng utgjør søkerens konkurransepoeng. Søkere rangeres etter konkurransepoeng, men følgende faktorer kan påvirke rangeringen:

 1. Søkere som ikke kan poengberegnes, for eksempel søkere med utenlandsk utdanning eller realkompetanse, gis en skjønnsmessig rangering i forhold til søkere som poengberegnes.
 2. Søkere kan innkalles til intervju for å supplere underlaget for rangeringen. Intervjuet kan påvirke rangeringen.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.