English version of this page

Permisjon

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet du går på.

Hvem kan søke om permisjon?

Studenter med studierett på et studieprogram som har avlagt studiepoeng etter opptak, kan søke om permisjon. Hvis du søker om permisjon på grunnlag av langvarig sykdom eller fødsel/adopsjon, kreves det ikke at du har avlagt studiepoeng.

Skal du på utveksling gjennom en av UiOs utvekslingsavtaler, trenger du ikke å søke om permisjon. Skal du studere i utlandet utenfor en av UiOs utvekslingsavtaler, må du søke om permisjon.

Hvor lenge kan du søke om permisjon?

Du kan søke om permisjon i ett eller to semestre av gangen.

På hvilket grunnlag kan du søke om permisjon?

Hva du kan få innvilget permisjon på grunnlag av, kommer an på studieprogrammet ditt. Se hva som gjelder ditt studieprogram under.

Studenter på årsenhet, bachelor, master i samfunnsøkonomisk analyse og profesjonsstudiet i psykologi

 • Fødsel/adopsjon (les mer om foreldrepermisjon)
 • Langvarig sykdom
 • Avtjening av førstegangstjeneste i militæret eller siviltjeneste
 • Store omsorgsoppgaver
 • Opptak til ekstern utdanning som helt eller delvis kan innpasses i studieprogrammet
 • Opptak til et annet studieprogram ved Universitetet i Oslo
 • Praktikantstilling på norsk utenriksstasjon
 • Arbeid i humanitære og politiske organisasjoner (heltid eller tilnærmet heltid)
 • Folkevalgte verv

Permisjon uten særskilt grunn

Du kan søke om permisjon i ett semester uten særskilt grunn, men dette blir kun innvilget én gang i løpet av studieprogrammet.

Unntak: Studenter i 12. semester på Profesjonsstudiet i psykologi

Studenter på Profesjonsstudiet i psykologi får ikke innvilget permisjon i sitt 12. semester på annet grunnlag enn langvarig sykdom. Årsaken er at praktikum må tas i to påfølgende semester.

Studenter på 1,5/2-årig masterprogram

 • Fødsel/adopsjon (les mer om foreldrepermisjon)
 • Langvarig sykdom
 • Avtjening av førstegangstjeneste i militæret eller siviltjeneste
 • Store omsorgsoppgaver
 • Opptak til ekstern utdanning som helt eller delvis kan innpasses i studieprogrammet
 • Opptak til et annet studieprogram ved Universitetet i Oslo
 • Folkevalgte verv

Studenter på masterprogrammene i PsykologiEconomicsTeknologi, innovasjon og kunnskap / ESST - Society, Science and Technology in Europe / Statsvitenskap / Peace and Conflict Studies kan også søke om permisjon på grunnlag av:

 • Arbeid som krever høyere utdanning (Eks: Praktikantstilling, arbeid i humanitære og politiske organisasjoner o.l.)

Permisjon uten særskilt grunn

Du kan søke om permisjon i ett semester uten særskilt grunn, men dette blir kun innvilget én gang i løpet av studieprogrammet.

Vær oppmerksom på at på grunn av noen masterprograms oppbygging og forkunnskapskrav kan permisjon ett semester gjøre at du blir forsinket i studiet og/eller at du må gjøre endringer i studieløpet. Ta kontakt med ditt institutt/senter hvis du har spørsmål.  

Krav til dokumentasjon

Det kreves ikke dokumentasjon hvis du søker om permisjon uten særskilt grunn eller på grunnlag av opptak til et annet studieprogram ved Universitetet i Oslo.

Andre søknader må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon kan for eksempel være legeattest, bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn, terminbekreftelse, innkalling fra Forsvaret, eller opptaksbrev fra eksternt lærested.

Dokumentasjonen må:

 • være originaler eller attesterte kopier. 
 • bekrefte at du trenger permisjon for store deler av eller hele søknadsperioden (hele semesteret/året). Om du kun er syk i forbindelse med eksamen, kan et alternativ være å søke om utsatt eksamen.

Studenter på profesjonsstudiet i psykologi som ønsker å studere i foreldrepermisjonen må fylle inn informasjon om planlagt studieløp i søknadsskjemaet.

Innsending av dokumentasjon

Du kan:

 • Laste opp dokumentasjon i nettskjemaet.
 • Levere dokumentasjon til SV-info.
 • Sende dokumentasjon til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Pb. 1084 Blindern, 0317 Oslo.

Vær oppmerksom på at nettskjemaet ikke er kryptert. Dokumentasjon som inneholder sensitiv informasjon må leveres eller sendes per post.

Dersom du laster opp dokumentasjonen elektronisk, kan originaldokumentasjon bli innkrevd.

Dersom du sender dokumentasjonen per post, er det viktig at det kommer klart frem at dokumentasjonen gjelder søknad om permisjon.

Søknaden blir ikke behandlet før all nødvendig dokumentasjon er mottatt og ufullstendige søknader kan medføre forsinkelser i saksbehandlingstiden.

Hvordan søker du?

Du må sende inn nettskjema og nødvendig dokumentasjon.

Søknadsskjema på bokmål

Søknadsskjema på nynorsk

Søknadsfrister

 • 1. september for høstsemesteret
 • 1. februar for vårsemesteret

Søknadsfrister for studenter på 7.-12. semester på profesjonsstudiet i psykologi:

 • 15. mars for høstsemesteret
 • 15. september for vårsemesteret

Dokumentasjon kan ettersendes inntil tre uker etter søknadsfristen.

Søknadsfrister ved langvarig sykdom og fødsel/adopsjon

Du kan søke om permisjon med tilbakevirkende kraft ved langvarig sykdom eller fødsel/adopsjon, så lenge du søker innen:

 • 1. februar for det foregående høstsemesteret
 • 1. september for det foregående vårsemesteret

Om du får innvilget permisjon

 • Du regnes ikke som aktiv student i permisjonsperioden.
 • Du trenger ikke å betale semester- og kopiavgift eller registrere deg som student i Studentweb i permisjonsperioden. Hvis du ikke gjør dette, blir tilgangen til IT-tjenestene ved UiO sperret. Les mer om IT-tjenester i permisjonsperioden.
 • Betaler du ikke semesteravgiften til SiO, kan dette få konsekvenser for bruk av SiOs velferdstilbud. Ta kontakt med SiO for informasjon.
 • Hvis studieprogrammet blir endret i løpet av permisjonsperioden, kan det være du må følge et annet studieløp enn det du opprinnelig var tatt opp på.
 • Du anbefales å ta kontakt med SV-info/din studiekonsulent for veiledning om videre studieløp etter permisjonsperioden.
Publisert 17. juni 2015 13:57 - Sist endret 1. sep. 2020 13:12